Затверджено 

наказом ДП «СЕТАМ» 

№ 2 від 04.01.2023 

 

 (втратив чинність) 

 

ПОРЯДОК 

проведення електронних торгів (голландського аукціону)  прав вимоги          

      АТ “Укрексімбанк” 

 

І. Загальні положення та терміни.

 

1.1. У Порядку проведення електронних торгів (голландського аукціону) прав вимоги АТ “Укрексімбанк” (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

Замовник — Акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”.

Веб-сайт ‒ сторінка Виконавця торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів.

Гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань щодо участі в аукціоні (завдаток), який сплачує учасник аукціону (користувач, що таким чином набуває статус учасника) на рахунок Виконавця з метою взяття участі в аукціоні з продажу прав вимоги, та який встановлюється на рівні 10 (десяти) % від мінімальної ціни продажу лота (у разі, якщо інше не зазначено в Заявці на проведення електронних торгів) без урахування ПДВ.

Аукціон (далі – електронні торги) - спосіб продажу майна шляхом проведення електронних торгів, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни лота (надалі - Голландський аукціон) – це публічний спосіб продажу у формі електронних торгів прав вимоги за методом покрокового зниження початкової (стартової) ціни, без урахування ПДВ, та подальшого подання цінових пропозицій з метою ефективного продажу прав вимоги.

Крок електронних торгів (аукціону) ‒ дисконт, на який в ході голландського аукціону автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення електронного аукціону до мінімальної граничної ціни продажу лота визначеної Замовником або до моменту поки не виявиться учасник, бажаючий укласти договір за ціною, не нижче мінімальної ціни. Вказаний учасник повинен зробити цінову пропозицію, яка повинна бути не менше актуальної ціни лота. Після цього торги переходять у режим аукціону з підвищенням ціни. Крок голландського аукціону становить 1 (один) % від початкової (стартової) ціни продажу (відступлення) прав вимоги на голландському аукціоні, якщо інше не передбачено в Заявці  на проведення електронних торгів.  

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті.

Лот - право вимоги за окремим кредитним зобов’язанням/ права вимоги за кредитними зобов’язаннями окремого боржника або групи пов’язаних осіб/пов’язаних контрагентів/пул прав вимоги, що виставляються для продажу на аукціоні.

Право вимоги (надалі – Майно) – права Замовника вимагати виконання зобов’язань Боржником у вигляді грошових коштів за кредитною угодою та договорами забезпечення за такими кредитними зобов’язаннями у разі наявності. 

Організатор електронних торгів (далі – Виконавець) – Державне підприємство “СЕТАМ”.

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах.

Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів.

Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції.

Початкова (стартова) ціна продажу - це ціна, з якої починається продаж Майна під час проведення кожного аукціону з продажу Майна.

Учасник електронних торгів (аукціону) - фінансова установа, що має чинну ліцензію на надання фінансових послуг (послуг факторингу), яка особисто/її уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники не є пов’язаною особою (у тому числі групою пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, пов’язаними з ними особами. Учасником не може бути боржник, кінцевий бенефіціарний власник боржника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ним особа.

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

1.2. Виконавець забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Виконавця щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі.

1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами, поштовими відправленнями, доставка нарочно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

ІІ. Стадії електронних торгів.

2.1. Електронні торги складаються з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення  про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

– визначення переможця електронних торгів;

 

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Виконавцем на підставі відповідної заявки Замовника про проведення електронних торгів.

3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Виконавцю та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити, за якими здійснюється листування між Виконавцем та Замовником, зазначені у Договорі про надання послуг з організації продажу з аукціону у формі електронних торгів прав вимоги № ___ від ____________чи додатках до нього. 

3.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати умовам цих Правил.

У заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначаються:

- вид та умови проведення аукціону;

- перелік майна, що передається на продаж з аукціону;

- назва, опис та інша потрібна інформація про майно;

- розподіл майна по лотах;

- крок голландського аукціону по кожному лоту;

- загальна кількість кроків, на які знижується (початкова) стартова ціна лота;

- мінімальна ціна продажу прав вимоги на голландському аукціоні;

- особливості проведення електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);

- початкова ціна продажу майна на аукціоні;

- фото чи відео-матеріали із зображенням майна переданого у забезпечення (за наявності);

- інформація про права третіх осіб на майно (у разі його обтяження);

- вимоги до потенційних учасників аукціону; 

- відомості про Замовника та порядок ознайомлення з майном (назва, адреса, засоби зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж прав вимоги із зазначенням засобів зв’язку з ними);

- інші істотні умови проведення електронних торгів;

3.4. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лота.

3.5. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Виконавцем, не пізніше ніж за 21 (двадцять один) календарний день до визначеної дати проведення аукціону, якщо інший строк не вказано Замовником у Заявці, на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про лот електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, передбачена цими Правилами. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Виконавець формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

3.5.1. Якщо дата проведення електронних торгів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, електронні торги проводяться у перший за ним робочий день.

3.6. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

3.6.1. Загальну інформацію про електронні торги:

 • відомості про Виконавця (найменування, контактні телефони, електронна адреса);
 • відомості про місце проведення електронних торгів (https://setam.net.ua/);
 • відомості про Замовника та інформація про порядок ознайомлення з майном (назва, адреса, засоби зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж прав вимоги із зазначенням засобів зв’язку з ними);
 • порядок оформлення участі в електронних торгах;
 • дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;
 • строк підготовки до проведення електронних торгів;
 • кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;
 • дату і час початку електронних торгів;
 • дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);
 • строки сплати та розмір гарантійного внеску, що підлягає сплаті на рахунок Виконавця на реквізити (найменування банку, Код банку, номер рахунку, призначення платежу) сформовані згідно з п. 4.6. цих Правил;
 • умови участі в аукціоні та іншу інформацію у разі необхідності;
 • застереження про те, що покупець особисто/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) не можуть бути пов’язаними особами з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами;
 • застереження про те, що аукціон відміняється Замовником у разі зміни суттєвих характеристик прав вимоги/пулу прав вимоги, внаслідок чого початкова (стартова) ціна продажу активу/активів пулу, щодо яких відбулися такі зміни, на 10 (десять) і більше відсотків перевищує поточну (актуальну) балансову вартість активу, розраховану на день настання таких змін;
 • застереження про те, що аукціон відміняється Замовником у разі наявності переможця аукціону/його уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні санкції;
 • застереження про те, що голландський аукціон буде відмінено Замовником у разі, якщо за результатом його проведення, переможець електронних торгів не виконає своїх зобов’язань, визначених цими Правилами (у тому числі, у разі відмови від підписання протоколу електронних торгів чи відмови від укладення договору відступлення прав вимоги), внаслідок чого, згідно з Правилами переможцем буде визначено іншого учасника електронних торгів (у порядку перевизначення), цінова пропозиція якого більше ніж на суму гарантійного внеску менша за пропозицію відхиленого (перевизначеного) учасника.

3.6.2. Інформацію про майно (лот);

 • номер лота;
 • вид майна;
 • найменування майна;
 • відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, склад, характеристики, опис;
 • фотографічне зображення майна переданого в забезпечення (за наявності);
 • розмір гарантійного внеску;
 • стартову ціну лота;
 • крок електронних торгів;
 • загальна кількість кроків, на які знижується (початкова) стартова ціна лота;
 • мінімальна ціна продажу прав вимоги на голландському аукціоні;
 • інформацію про розмір винагороди Виконавця та порядок її сплати.

3.7. Заявка на проведення електронних торгів може бути подана у паперовому або електронному вигляді. Заявка вважається прийнятою з моменту передачі її Виконавцю. Якщо заявка подавалася у електронному вигляді за допомогою засобів електронної пошти з використанням кваліфікованого електронного підпису, така заявка вважається отриманою Виконавцем з моменту її фактичного надходження на електронну адресу Виконавця. Виконавець формує інформаційне повідомлення не пізніше 5 робочого дня з дати отримання належним чином оформленої заявки на проведення електронних торгів.

3.8. Виконавець має право звертатися до Замовника із проханнями про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення. Виконавець має право звертатися до Замовника із проханням про роз'яснення змісту заявки на проведення електронних торгів. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Виконавця про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів чи роз'яснення її змісту, Виконавець має право не розміщувати інформаційне повідомлення до моменту отримання відповіді від Замовника.

 

ІV. Допуск осіб до участі в електронних торгах

4.1. Юридична особа, яка має право бути учасником електронних торгів, та яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів вказує такі дані:

для уповноваженого представника юридичної особи:

 • найменування юридичної особи;
 • код за ЄДРПОУ;
 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Виконавцем;
 • номер контактного телефону уповноваженої особи;
 • фінансові реквізити для повернення гарантійних внесків (отримувач коштів, індивідуальний податковий номер, код банку отримувача (МФО), назва банку отримувача, рахунок отримувача); 
 • логін і пароль.

4.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. 

4.3. Для участі в електронних торгах Користувач подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Виконавця та виконує інші вимоги, визначені цими Правилами.

4.4. Учасником електронних торгів, які проводяться відповідно до цих Правил може бути виключно фінансова установа, що має чинну ліцензію на надання фінансових послуг (послуг факторингу), яка особисто/її уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники не є пов’язаною особою (у тому числі групою пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, пов’язаними з ними особами. Учасником не може бути боржник, кінцевий бенефіціарний власник боржника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ним особа. Учасник зобов’язаний підтвердити свій статус при укладенні договору із Замовником.

4.5. Ризики пов’язані із участю у електронних торгах без відповідного дозволу чи ліцензії покладаються на учасника. 

4.6. Заявка на участь в електронних торгах подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ”. Після подачі заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.

4.7. Виконавець забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників та відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

4.8. Заявка про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки Виконавцем не приймаються.

4.9. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

4.10. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

4.11. Виконавець забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

4.12. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за 1 (одну) добу до початку електронних торгів. Виконавець забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, та гарантійний внесок яких надійшов на рахунок Виконавця, не пізніше ніж за 1 (одну) добу до дати проведення електронних торгів, зазначеної в інформаційному повідомленні про електронні торги.

4.13. Виконавець перевіряє надходження гарантійного внеску на рахунок Виконавця, від учасника, що подав заявку на участь у електронних торгах. 

4.14. У разі ненадходження гарантійного внеску на рахунок Виконавця, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами чи Договором, Система не завершує реєстрацію Користувача на участь в електронних торгах. 

4.15. Виконавець забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.

4.16. Сплата гарантійного внеску.

4.16.1. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) % від мінімальної ціни продажу лота (у разі, якщо інше не зазначено в Заявці на проведення електронних торгів  Замовника). Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту зарахування його на рахунок Виконавця.

4.16.2. Після подання Користувачем заявки на участь у електронних торгах, Виконавець забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет Учасника або на його електронну адресу.

Підстави та порядок повернення гарантійного внеску визначаються цими Правилами.

4.17. Користувач має право ознайомитись із документами що визначають права вимоги, що є предметом лота, який виставлено на електронні торги. Потенційні покупці здійснюють ознайомлення з документами у порядку та на умовах визначених Замовником. Виконавець забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених Замовником на демонстрацію.

 

V. Проведення електронних торгів.

5.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Виконавцем електронних торгів.

5.1.1. Електронні торги проводяться за умови допуску до їх проведення принаймні одного учасника. 

5.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який встановлюється Замовником у Заявці.

5.3. Електронні торги розпочинаються в день, визначений в інформаційному повідомленні. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ої до 18-ої години.

5.4. Протягом строку проведення електронних торгів відбувається автоматичне зниження стартової та кожної наступної ціни лота відповідно до встановленого в інформаційному повідомленні кроку зниження ціни лоту. Зниження ціни відбувається до мінімальної граничної ціни продажу лота визначеної Замовником або до моменту поки не виявиться учасник, бажаючий укласти договір за ціною, не нижче мінімальної ціни. Вказаний учасник повинен зробити цінову пропозицію, яка повинна бути не менше актуальної ціни лота. Після цього торги переходять у режим аукціону з підвищенням ціни (відповідно до правил встановлених п.5.5 – 5.11 цього Розділу). 

5.5. Усі Учасники, що були зареєстровані Виконавцем, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція повинна бути не нижче  поточної ціни лота в момент зупинки автоматичного покрокового зниження стартової ціни. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана Учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та повинна містити ціну, що на встановлений Виконавцем крок вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований Учасник може у будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію. 

5.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.

5.6.1. Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від поточної ціни лота в момент зупинки автоматичного покрокового зниження стартової ціни. 

5.6.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

5.6.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

5.6.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

5.6.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника чи кратною кроку електронних торгів.

5.6.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.

5.6.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам та Спостерігачам.

5.6.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

5.7. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки.

5.8. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в цих правилах, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 22:00 год. того ж робочого дня.

Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення 10 хвилинного строку їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці першому цього пункту. 

5.9. Переможцем електронних торгів визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.
Якщо один із Учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною
або актуальною ціною лота, яка визначається згідно із п. 5.4. цих Правил,
і пропозицій щодо купівлі майна від інших Учасників не надійшло, майно
продається за стартовою ціною або актуальною ціною лота, яка
визначається згідно із п. 5.4. цих Правил.

5.10. У разі визнання торгів такими, що не відбулися - гарантійний внесок учасників підлягає поверненню протягом 3 (трьох) банківських днів з визнання електронних торгів такими, що не відбулися.

Виконавець забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

5.11. Розмір винагороди зазначається в інформаційному повідомленні про лот та в протоколі електронних торгів. Додаткова винагорода (за її наявності) сплачується Переможцем на рахунок Виконавця до моменту підписання договору з Замовником.

 

VI. Оформлення результатів електронних торгів

6.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

 • номер лота;
 • дата та місце (https://setam.net.ua/) проведення аукціону;
 • назва та опис лота;
 • початкова ціна продажу;
 • запропоновані учасниками аукціону цінові пропозиції, особливі ставки;
 • переможець торгів (його унікальний номер) та його цінова пропозиція;
 • сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується вартість послуг Виконавця та розмір додаткової винагороди Виконавця (за наявності);
 • порядок оплати, банківські реквізити Замовника та Виконавця на які мають бути перераховані кошти за придбане майно. 

6.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця, в якому, окрім інформації, вказаної у п. 6.1. цих Правил, зазначається:

 • найменування юридичної особи; 
 • код за ЄДРПОУ;
 • поштова адреса; 
 • номер контактного телефону.

6.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

6.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

6.5. Переможець торгів протягом 5 (п’яти) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, зобов’язаний:

 • підписати персоніфікований протокол та надати (надіслати) його Виконавцю;
 • перерахувати Виконавцю додаткову винагороду за проведення торгів (за наявності).

6.5.1. Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Виконавець, не пізніше двох банківських днів після його отримання, підписує та надає чи надсилає поштовим направленням Замовнику.

6.5.2. Протягом 5 робочих днів з дня формування протоколу проведення електронних торгів Переможець надає Замовнику необхідні для укладення договору документи, а саме: копії установчих документів, ліцензії на надання фінансових послуг (послуг факторингу) та переліку уповноважених осіб на здійснення дій від імені потенційного покупця з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дані фінансової звітності та їх розшифрування, необхідні для перевірки економічної залежності між покупцем та боржником кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, або пов’язаними з ними особами.

6.6. Виконавець також повинен надіслати Замовнику протокол електронних торгів, які не відбулися.

6.7.1. Замовник протягом 20 (двадцяти) банківських днів із дня, наступного після формування протоколу проведення електронних торгів, здійснює перевірку можливості укладення договору із Переможцем.

6.7.2. Протягом строку визначеного у п.6.7.1. цих Правил Замовник приймає рішення про укладення договору відступлення права вимоги із переможцем та укладає такий договір або рішення про неможливість укладення договору відступлення права вимоги із переможцем. Не пізніше трьох робочих днів, з дня прийняття Замовником відповідного рішення, він повідомляє про це Організатора.

У разі прийняття Замовником рішення про можливість укладення договору із переможцем, Замовник та переможець зобов’язані укласти такий договір не пізніше ніж через 20 (двадцять) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів (термін може бути продовжено за згодою сторін на термін до 1 року (за умови повного розрахунку Переможця з Банком у визначені терміни)).

6.8. Персоніфікований протокол про результати проведення електронних торгів із визначенням переможця є підставою для укладення договору відступлення прав вимоги між Замовником та Учасником торгів (переможцем електронних торгів). Після укладення між Замовником та Переможцем договору відступлення права вимоги, Замовник передає покупцеві права вимоги в порядку, встановленому договором відступлення прав вимоги. 

6.9. У разі невиконання переможцем електронних торгів обов’язку, передбаченого у п.6.5.2. цього Договору, Замовник має право відмовитись від укладення Договору із таким переможцем, при цьому гарантійний внесок йому не повертається та розподіляється у порядку, визначеному п. 6.14. цих Правил, а Переможець перевизначається в порядку, визначеному п. 6.12. цих Правил. 

6.10. Повний розрахунок Переможцем за придбане на аукціоні майно здійснюється до укладення договору на розрахунковий рахунок Замовника, вказаний в протоколі про результат аукціону (електронних торгів).

Виконавець перераховує залишок гарантійного внеску переможця аукціону (після вирахування з такого гарантійного внеску розміру винагороди Виконавця) за його наявності, на рахунок Замовника, зазначений у заявці на проведення аукціону, не пізніше дня підписання договору відступлення прав вимоги між Замовником та переможцем аукціону.

6.11. Винагорода Виконавця встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота. Розмір винагороди Виконавця залежить від кінцевої суми реалізованого майна та визначається у Договорі про надання послуг з організації продажу з аукціону у формі електронних торгів прав вимоги № _______ від ____________ укладеному між Виконавцем та Замовником. Розрахунок розміру винагороди зазначається в інформаційному повідомленні у розділі “Порядок та умови”.

6.11.1. Винагорода Виконавця за проведення електронних торгів вираховується (утримується) з гарантійного внеску переможця торгів. Винагорода Виконавця не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (лота) перед Замовником збільшується на суму винагороди Виконавця. Залишок гарантійного внеску перераховується Виконавцем на рахунок Замовника.

6.11.2. У разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Виконавець здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна (додаткова винагорода).

6.12. Учасник торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі відмови переможця торгів від придбання майна, визначається переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів. У такому випадку Виконавець формує відповідний протокол та протягом 3 (трьох) робочих днів надсилає його в електронній формі Замовнику.

6.13. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Виконавцем протягом 3 (трьох) банківських днів із дня виконання Переможцем дій, визначених цим Розділом Правил та повідомлення Замовником про виконання переможцем умов Правил Виконавця. У випадку зазначення в заявці про участь в електронних торгах або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити, Виконавець не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

6.14. У разі відмови переможця електронних торгів від підписання Протоколу про визначення переможця та/або договору з Замовником та/або сплати коштів за придбане на електронних торгах майно та/або сплати додаткової винагороди Виконавця та/або надання документів передбачених п.6.5.2. цих Правил - гарантійний внесок йому не повертається. 

Виконавець не пізніше 3 (трьох) банківських днів після закінчення граничного строку для підписання переможцем Протоколу про визначення переможця та/або договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги із Замовником перераховує на користь Замовника гарантійний внесок в повному обсязі. 

6.15. Голландський аукціон з продажу прав вимоги Замовника вважається таким, що не відбувся, у разі:

 • відсутності допущеного учасника (учасників) електронних торгів;
 • ненадходження від жодного учасника Голландського аукціону цінової пропозиції;
 • відмови усіх учасників аукціону, що запропонували свої цінові пропозиції, від підписання Протоколу про визначення переможця та/або договору з Замовником та/або сплати коштів за придбане на електронних торгах майно та/або сплати додаткової винагороди Виконавця та/або надання документів передбачених п.6.5.2. цих Правилами.

      6.16. Електронні торги можуть бути припинені (відмінені) на будь-якому етапі їх проведення, але до моменту укладення договору , виключно на підставі відповідного рішення Замовником про припинення (відміну) аукціону. Рішення Замовника про припинення (відміну) електронного аукціону повинно бути викладено у формі розпорядчого акту Замовника (рішення, наказу, розпорядження, протоколу тощо) та має містити наступні реквізити:

– номер лота та електронного аукціону

– дату прийняття рішення;

– номер рішення;

– підставу для відміни електронного аукціону;

– посилання на рішення Замовника, згідно з яким таке право виставлено на продаж;

– підпис уповноваженої особи Замовника.

Реквізити рішення Замовника про відміну електронного аукціону опубліковується на Веб-сайті протягом однієї доби з дня його надходження на адресу Виконавця.

6.16.1. Аукціон припиняється (відміняється) за рішенням Замовника у разі:

6.16.1.1. Зміни суттєвих характеристик прав вимоги/пулу прав вимоги, внаслідок чого початкова (стартова) ціна продажу активу/активів пулу, щодо яких відбулися такі зміни, на 10 (десять) і більше відсотків перевищує поточну (актуальну) балансову вартість активу, розраховану на день настання таких змін;

6.16.1.2. Наявності переможця аукціону/його уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні санкції.

6.16.1.3. З інших підстав не передбачених пп. 6.16.1.1, 6.16.1.2.

6.16.2. У визначених у п.6.16.1.2. Правил випадках, а також у разі, якщо за рішенням суду відмінено, заборонено проведення, зупинено аукціон (інше обмеження, що унеможливлює завершення процедури електронних торгів) з продажу прав вимоги, за якими вже опубліковане інформаційне оголошення про його проведення, наступні електронні торги щодо продажу прав вимоги проводяться на тих же умовах, за якими проводився аукціон, що був припинений (відмінений) внаслідок викладених вище обставин.