Затверджено наказом ДП «СЕТАМ»

№90 від «04» жовтня 2021 р.

 

 

ПРАВИЛА 

реалізації прав вимоги АТ «Укрексімбанк» 

(шляхом проведення аукціону без можливості зниження початкової вартості ціни реалізації)

 

I. Загальні положення

1.1. У Правилах реалізації прав вимоги АТ «Укрексімбанк» (шляхом проведення аукціону без можливості зниження початкової вартості ціни реалізації) (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

Замовник ‒ Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».

Майно замовника (далі ‒ майно) ‒ заборгованість за всіма кредитними договорами конкретного боржника/ групи боржників та договорами забезпечення за ними та дебіторська заборгованість конкретного боржника/групи боржників. 

Веб-сайт ‒ сторінка Організатора торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок Організатора для участі у електронних торгах у розмірі 10 (десяти) % від початкової (стартової) ціни лота.

Електронні торги ‒ продаж майна за принципом аукціону без можливості зниження початкової вартості ціни реалізації, через Веб-сайт, за яким його власником стає Учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну.

Крок електронних торгів ‒ надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота у розмірі 1 (одного) % від початкової (стартової) ціни реалізації. 

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті.

Лот - майно Замовника, що виставляється для продажу на електронних торгах.

Організатор електронних торгів (далі – Організатор) – Державне підприємство “СЕТАМ”.

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах.

Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів.

Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги.

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції.

Початкова (стартова) ціна лота - визначена Замовником самостійно початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах.

Початкова (стартова) ціна лота розраховується як сума заборгованості боржника/ групи боржників, що включає в себе основний борг, проценти, комісії, пені, штраф, 3% річних згідно зі ст. 625 Цивільного кодексу України за прострочення зобов’язань та втрати від інфляції в гривневому еквіваленті та дебіторська заборгованість. 

Учасник електронних торгів (далі – Учасник) – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник; юридична особа в особі представника, уповноваженого діяти від її імені, які зареєструвалися на Веб-сайті, сплатили Гарантійний внесок, відповідають вимогам до Учасників відповідних Електронних торгів, визначених Правилами,  та допущені Організатором до участі в Електронних торгах відповідно до вимог Правил.

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

Ці Правила не змінюють та не доповнюють договірні зобов'язання Організатора із Замовниками.

Ці Правила регулюють відносини між учасниками електронних торгів та Організатором під час реалізації майна Замовника. Замовник не має права посилатися на ці Правила у спорах із Організатором.

 

1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Надсилання документів та повідомлень між Замовником та Організатором, передбачених цими Правилами, здійснюється у письмовій формі засобами, якими можна ідентифікувати факт отримання такого повідомлення/заяви: доставка кур’єром під підпис уповноваженої особи відповідної Сторони, рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу місцезнаходження відповідної Сторони, або на адресу, про яку відповідна Сторона письмово повідомить інші Сторони. 

 

ІІ. Стадії електронних торгів

2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– оголошення інформації про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

– визначення переможця електронних торгів та укладання з ним договору купівлі-продажу.

 

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі відповідної заявки Замовника. 

3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Організатору та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі засобами, якими можна ідентифікувати факт отримання такої заявки: доставка кур’єром під підпис уповноваженої особи Організатора, рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу місцезнаходження Організатора, або на адресу, про яку Організатор письмово повідомив Замовника. 

3.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати умовам цих Правил та договору про співпрацю між Організатором та Замовником.

3.4. У заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначаються:

– особливості проведення електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);

– назва, опис та інша потрібна інформація про майно;

– розподіл майна по лотах;

– початкова ціна продажу майна;

– фото чи відео-матеріали із зображенням відповідного майнам (за наявності);

– права третіх осіб на майно (у разі його обтяження);

– відомості про особу відповідальну за ознайомлення з майном.

3.5. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту.

3.6. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Організатором на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про лот електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, передбачена цими правилами. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

– відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

– порядок оформлення участі в електронних торгах;

– дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;

– строк підготовки до проведення електронних торгів;

– кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

– дату і час початку електронних торгів;

– дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

– розмір гарантійного внеску;

2) інформацію про майно (лот): 

– номер лота;

– вид майна;

– найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його характеристики, опис;

відомості про види договорів, на підставі яких виникло право вимоги (номер(-и) договору(-ів) та дата його(їх) укладення);

відомості про божника/групу боржників (фізична або юридична особа);

відомості про наявність договорів забезпечення (та вся надана Замовником інформація про такі договори);

– фотографічне зображення майна (за наявності);

– розмір гарантійного внеску;

– стартову ціну продажу;

– крок електронних торгів;

– відомості про особу відповідальну за ознайомлення з майном.

3.8. У разі відсутності у заявці на реалізацію інформації, яка може додатково зазначатися в інформаційному повідомленні, таке повідомлення формується без вказаної інформації.

Інформаційне повідомлення може містити також додаткову інформацію про майно.

 

IV. Оголошення інформації про проведення електронних торів

4.1. Організатор може розміщувати оголошення про проведення електронних торгів на власному веб-сайті. В одному оголошенні може міститися інформація про проведення декількох електронних торгів та інформація про декілька лотів.

4.2. Оголошення повинно містити:

– номер, назву лоту (лотів) та іншу інформацію про майно;

– початкову ціну продажу;

– дату і час проведення торгів (тривалість електронних торгів);

– адресу, номер телефону та час роботи Організатора;

– адресу Веб-сайту, на якому проводяться електронні торги.

 

V. Допуск осіб до участі в електронних торгах

5.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:

1) для фізичної особи:

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

– найменування юридичної особи;

– код за ЄДРПОУ;

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону уповноваженої особи;

5.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Під час реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи з поміткою «фінансові реквізити для повернення гарантійних внесків».

5.3. Для участі в електронних торгах Користувач подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цими Правилами.

5.3.1. Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно Користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи. Такі користувачі зобов'язані підтвердити свій статус на умовах, визначених в інформаційному повідомленні про електронні торги чи оголошенні.

5.4. Заявка на участь в електронних торгах подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ”. Після подачі заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.

5.5. Заявка про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну заявки Організатором не приймаються.

5.6. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

5.7. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

5.8. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

5.9. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за одну годину до початку електронних торгів. Організатор забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними суми гарантійного внеску на рахунок Організатора, не пізніше ніж за одну годину до часу початку торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги.

5.10. У разі зазначення при реєстрації неправдивих відомостей чи зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора, ненадання або надання не в повному обсязі документів, визначених в оголошенні чи інформаційному повідомленні про електронні торги, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами, Організатор має право не реєструвати Користувача на участь в електронних торгах.

5.11. Організатор забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.

5.11.1/ Учасником електронних торгів, які проводяться відповідно до цих Правил не може бути:

- боржник/контрагент, кінцевий бенефіціарний власник боржника/контрагента, застводавець, іпотекодавець;

- поручитель або пов’язана з ним особа (у тому числі, особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в України, яка затверджена Постановою правлення Національного банку України від 28 серпня 2001 року №368.  

5.12. Сплата гарантійного внеску.

5.12.1. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) % від початкової (стартової) ціни та зазначається в інформаційному повідомленні про електронні торги. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту зарахування його на рахунок Організатора.

5.12.2. Після подання Користувачем заявки на участь у електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість.

5.12.3. Підстави та порядок повернення гарантійного внеску визначаються цими Правилами.

5.13. Користувач має право в будь-який час, заявити вимогу про ознайомлення із майном, що є предметом лоту, який виставлено на електронні торги. Ознайомлення із майном, демонстрація майна потенційним учасникам здійснюється та визначається Замовником. Організатор не несе відповідальності за відмову Замовника в демонстрації майна.

 

VI. Проведення електронних торгів

6.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

6.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить 30 календарних днів. 

6.3. Електронні торги розпочинаються та проводяться в робочий день, визначений в інформаційному повідомленні та оголошенні. Електронні торги проводяться протягом часу визначеного в інформаційному повідомленні.

6.4. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення електронних торгів, вони автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 24:00 год. того ж робочого дня.

Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хв. до закінчення тридцяти хвилинного часу їх продовження, але не довше часу встановленого в абзаці першому цього пункту

6.5. Усі Користувачі, що були допущені до електронних торгів Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент прийняття цінової пропозиції Учасника.

6.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.

6.6.1. Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.

6.6.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

6.6.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

6.6.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

6.6.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника чи кратною кроку електронних торгів.

6.6.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.

6.6.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.

6.6.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

6.7. В особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь Учасник. Для таких торгів вказуються наступні відомості: інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, особлива ставка.

6.8. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки покупки лота.

6.9. Переможцем електронних торгів визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із Учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших Учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

6.10. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

6.11. Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

 

VII. Оформлення результатів електронних торгів

7.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

– номер лоту;

– назва лоту;

– початкова ціна продажу;

– хід проведення електронних торгів;

– переможець торгів та його цінова пропозиція;

– унікальний номер переможця;

– сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується розмір винагороди Організатора;

– банківські реквізити Замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно;

- банківські реквізити Організатора, на які має бути перераховано розмір додаткової винагороди (у разі її наявності).

7.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця, який доступний на сторінці торгів переможцю.

7.2.1. У персоніфікованому протоколі, крім інформації вказаної у п. 7.1. цих Правил зазначається прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.

7.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

7.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

7.5. Організатор протягом 3-х робочих днів з моменту формування протоколу про проведення електронних торгів направляє персоніфікований протокол на електронну адресу Замовника. За запитом Організатор направляє такий протокол на поштову адресу Замовника. 

За запитом Замовника, Організатор надсилає (надає) Замовнику на пошту або електронну адресу (sales@setam.net.ua ) протокол електронних торгів, які не відбулися.

7.6. Підписаний переможцем оригінал персоніфікованого протоколу Організатор, протягом 3-х робочих днів після надходження на його рахунок розміру додаткової винагороди Організатора (за її наявності) та за умови надходження на поштову адресу Організатора такого протоколу (у разі відсутності додаткової винагороди Організатора), підписує його та надає чи надсилає поштовим відправленням Замовнику.

7.7. Переможець торгів протягом 10 (десяти) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, зобов’язаний:

– підписати персоніфікований протокол та надати (надіслати) його Організатору;

– перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок Замовника, вказаний в протоколі;

– якщо правилами проведення електронних торгів передбачено розмір додаткової винагороди, сплатити таку винагороду у розмірі та на реквізити вказані в протоколі.

7.7.1.  Замовник протягом 20 (двадцяти) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів здійснює перевірку можливості укладення договору із Переможцем. 

7.7.2. Протягом строку визначеного у п.7.7.1. цих Правил Замовник приймає рішення про укладення договору щодо придбання майна із переможцем та укладає такий договір або рішення про неможливість укладення договору щодо придбання майна із переможцем. Не пізніше наступного робочого дня, з дня прийняття Замовником відповідного рішення, він повідомляє про це Організатора. 

7.7.3. У разі прийняття Замовником рішення про можливість укладення договору із переможцем, Замовник та переможець зобов’язані укласти такий договір не пізніше ніж через 20 (двадцять) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів.

7.7.4. Гарантійний внесок не повертається переможцю та розподіляється між Замовником та Організатором у порядку визначеному Договором, у разі прийняття Замовником рішення про неможливість укладення договору із переможцем, у разі якщо переможець є особою визначеною у п.5.11.1. цих Правил.

7.7.5. У разі прийняття Замовником рішення про неможливість укладення договору щодо придбання майна з підстав, відмінних від тих, які передбачено у п. 5.11.1. цих Правил, гарантійний внесок підлягає поверненню такому учаснику. 

7.8. Винагорода Організатора за проведення електронних торгів вираховується (утримується) з гарантійного внеску переможця торгів. Винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (лоту) перед Замовником збільшується на суму винагороди Організатора. Залишок гарантійного внеску перераховується Організатором на рахунок Замовника, згідно з умовами укладеного між Замовником та Організатором Договору.

7.9. У разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна (додаткова винагорода).

7.10. Винагорода Організатору встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

Розмір винагороди Організатору залежить від кінцевої суми реалізованого майна та визначається в Договорі про співпрацю між Організатором та Замовником. Розрахунок розміру винагороди зазначається в інформаційному повідомленні у розділі “порядок та умови”.

7.11. У разі відмови переможця торгів з будь-яких причин від виконання дій вказаних у п. 7.7. та п.7.7.3. цих Правил, така відмова чи невиконання фіксуються та результати таких електронних торгів підлягають перевизначенню Організатором. Лот, по якому здійснюється перевизначення переможця, за погодженням із Замовником, може виставлятися на повторні торги, лише в разі невиконання дій вказаних у п 7.7. та п.7.7.3. цих Правил всіма Учасниками, які подавали цінові пропозиції. У подальшому Організатор має право не допускати таких Учасників до участі в наступних торгах. У разі відмови переможця від виконання дій вказаних у п. 7.7. та п.7.7.3. цих Правил протягом встановлених строків – гарантійний внесок йому не повертається і розподіляється між Замовником та Організатором у розмірах визначених Договором. Замовник негайно надає Організатору інформацію про дотримання строків виконання чи відмову від виконання переможцем дій вказаних у п. 7.7. та п.7.7.3. цих Правил.

7.12. Учасник торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі відмови переможця торгів від придбання майна, або прийняття Замовником рішення про неможливість укладення договору із таким переможцем, визначається переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів.

7.13. Повернення сплачених гарантійних внесків Учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) банківських днів із дня закінчення строків визначених п.п. 7.1.1. цих Правил чи визнання торгів такими, що не відбулися. У випадку зазначення в заявці про участь в електронних торгах або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

7.14. Гарантійний внесок не повертається учаснику електронних торгів і розподіляється між замовником та Організатором у порядку визначеному Договором, у випадках:

– відмови переможця торгів від укладення договору щодо придбаного майна;

– не здійснення оплати переможцем за майно, в тому числі суми додаткової винагороди Організатору;

– не надіслання (не надання) переможцем Організатору підписаного персоніфікованого протоколу електронних торгів протягом строку, визначеного цими Правилами;

- прийняття Замовником рішення про неможливість укладення договору із переможцем, у зв’язку із порушенням останнім умов передбачених п. 5.11.1. цих Правил. 

7.15. Персоніфікований протокол про результати проведення електронних торгів із визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу майна між Замовником та Учасником торгів (переможцем аукціону).

7.16. Замовник має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти майно з реалізації.

Учасникам припинених електронних торгів повертаються гарантійні внески протягом строків встановлених цими Правилами, крім учасників які були визнані переможцем та, які втратили право на повернення гарантійного внеску з підстав передбачених п.7.14 цих Правил. 

VIII. Вирішення спорів

8.1. Спори, пов`язані із проведенням електронних торгів, вирішуються в судовому порядку.