ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного

підприємства "СЕТАМ"
від 02.11.2017 року №92

ПРАВИЛА

проведення електронних аукціонів із розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин

 

І. Загальні положення

 1. Правила проведення електронних аукціонів із розподілу частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин визначають порядок організації та проведення електронних аукціонів, участі в них та обсяг дій необхідних для отримання частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.
 2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

веб-сайт ‒ сторінка Організатора у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною ЕТС), на якій  розміщуються організаційно-методичні матеріали та інформаційні повідомлення про електронні аукціони та їх результати, здійснюється реєстрація претендентів, подання заявок на участь в електронних аукціонах і проводяться електронні аукціони;

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

гарантійний внесок — грошове, гарантійне забезпечення (грошовий завдаток), що є складовою заходів, які вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань претендентами та вноситься на розрахунковий рахунок Організатора для участі в одному електронному аукціоні.

Гарантійний внесок за участь в одному електронному аукціоні встановлюється у сумі 2 500,00 гривень;

Сума сплаченого гарантійного внеску за вирахуванням винагороди Організатору входить до ціни придбання лоту;

договір купівлі-продажу частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин — договір, укладений з переможцем електронного аукціону, за яким Замовник електронного аукціону надає його переможцю визначену за результатами електронного аукціону частку щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин;

електронний аукціон — процедура розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, в результаті якого претендент, який виконав вимоги цих Правил та запропонував найвищу цінову пропозицію, має можливість отримати частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин відповідно до обсягу лоту, що розподілявся.

Претендент не може отримати більше як 25 відсотків обсягу щорічної національної квоти;

 

ЕТС - електронна торгова система Організатора, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації, що стосується розподілу лотів, обробки заявок на реалізацію лотів, реєстрацію та участь в електронних аукціонах, проведення електронних аукціонів та оформлення їх результатів;

Замовник електронного аукціону — Міністерство екології та природних ресурсів України (надалі – Мінприроди);

лот — визначений керуючим комітетом (далі — керуючий комітет) створеним відповідно до Тимчасового порядку конкретний обсяг частки щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, який розподіляється шляхом передачі на електронний аукціон.

Розмір лота розраховується в кілограмах озоноруйнівного потенціалу, по можливості кратний 0,748 (що відповідає озоноруйнівному потенціалу найбільш поширеного холодоагенту R22, що транспортується в стандартизованій тарі ємністю 13,6 кілограма);

обсяг щорічної національної квоти, що виставляється на продаж, — обсяг щорічної національної квоти, за винятком обсягу озоноруйнівних речовин, ввезених в країну у поточному році, що визначається в тоннах озоноруйнівного потенціалу;

озоноруйнівна речовина — будь-яка речовина з групи I додатка С до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар
(далі — Монреальський протокол), яка існує самостійно або в суміші та має озоноруйнівну здатність більш як 0;

озоноруйнівний потенціал — показник, визначений Монреальським протоколом для кожної озоноруйнівної речовини, який визначає потенційний руйнівний вплив такої речовини на озоновий шар;

організатор електронного аукціону (далі – Організатор) — Державне підприємство «СЕТАМ»;

претендент — суб’єкт господарювання (юридична або фізична особа — підприємець), який подав Замовнику заяву про намір взяти участь в електронному аукціоні з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин;

протокол електронних аукціонів — документ в електронній формі, що формується за результатами електронного аукціону, в якому відображається хід електронного аукціону, інформація про його переможця, учасників та їх цінові пропозиції, відомості про початок та закінчення аукціону, а також інша інформація, що стосується його проведення;

реєстраційний номер учасника — реквізит, що дає змогу ідентифікувати претендента за яким останній бере участь в електронному аукціоні;

спостерігач електронних аукціонів — будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних аукціонів через веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

споживання — загальна кількість вироблених в Україні та імпортованих з інших держав озоноруйнівних речовин, за винятком озоноруйнівних речовин, експортованих в інші держави;

учасник електронного аукціону (далі – учасник) - претендент, який зареєструвався на веб-сайті, сплатив гарантійний внесок на умовах цих Правил та щодо якого було прийнято рішення про допуск до електронного аукціону;

ціна лоту – найвища цінова пропозиція подана учасником в процесі проведення проведення аукціону, яка на момент його завершення ніким перевищена не була.

цінова пропозиція – подана учасником електронного аукціону за допомогою засобів ЕТС грошова сума, за якою останній готовий отримати лот.

щорічна національна квота — визначений Монреальським протоколом щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин, що дозволений для України та становить 16,42 тонни озоноруйнівного потенціалу.

У цих правилах термін “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а термін “пов’язана особа” — у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

Інші терміни, зміст яких не визначено цими Правилами, застосовуються у значенні, наведеному в Тимчасовому порядку проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 756 (надалі – Тимчасовий порядок).

 1. Розподіл часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин здійснюється шляхом проведення Організатором електронних аукціонів.
 2. Організатор забезпечує користувачам мережі Інтернет постійний доступ до веб-сайту з метою отримання відомостей про перебіг електронних аукціонів.

ІІ. Підготовка до проведення електронних аукціонів

 1. Організатор здійснює внесення до ЕТС інформації про електронний аукціон (формування лоту) за заявкою Замовника на проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти (далі – заявка).
 2. Організатор вносить до ЕТС інформацію про електронний аукціон та формує відповідний лот (інформаційне повідомлення) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на другий робочий день з дати її отримання, але не раніше дня опублікування оголошення відповідно до пункту 6 Тимчасового порядку.

Організатор розміщує інформаційне повідомлення про електронний аукціон із заявки за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

 1. Інформаційне повідомлення про електронний аукціон повинно містити:

4.1.  загальну інформацію про аукціон:

1) відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

2) дату внесення інформаційного повідомлення про електронний аукціон;

3) кінцевий термін прийому заявок для участі в електронному аукціоні;

4) дату і час початку електронного аукціону;

5) дату і час закінчення електронного аукціону;

6) розмір гарантійного внеску;

7) розмір та порядок розрахунку винагороди Організатора.

         5.2.  інформацію про лот:

1) номер лоту;

2) склад та обсяг лоту;

3) відомості про осіб Замовника, які відповідальні за надання додаткової інформації щодо способу та порядку розподілу часток щорічної національної квоти;

Організатор забезпечує розміщення в інформаційному повідомленні про електронний аукціон посилання на проект договору-купівлі продажу часток щорічної національної квоти.

 1. Ціна лоту формується відповідно до пропозицій учасників без встановлення стартової чи мінімальної ціни.

 

ІІІ. Реєстрація претендентів та допуск до участі в електронних аукціонах

 1. Претендент подає замовнику електронного аукціону у строк, наведений в оголошенні, документи, засвідчені підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи — підприємця, а саме:
 • заяву про намір взяти участь в електронному аукціоні у довільній формі;
 • відомості про претендента (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреси, номер телефону, прізвище та посаду керівника (для юридичної особи), адресу електронної пошти. Заява про намір взяти участь в електронному аукціоні з описом документів, що додаються до неї, подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера, а також робиться відмітка “Заява про намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин”;
 • копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження;
 • структуру власності претендента до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для юридичної особи;
 • відомості щодо озоноруйнівних речовин, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини — первинна, рекуперована, відновлена, обсяги, цільове призначення речовини та її використання у технологічному процесі виробництва);
 • звіт про поводження з озоноруйнівними речовинами для суб’єктів господарювання, що ввозили озоноруйнівні речовини за останні п’ять років, за формою, що наведена в додатку.
 1. Інформація про реєстрацію заяв про намір взяти участь в електронному аукціоні розміщується на офіційному веб-сайті замовника електронного аукціону не пізніше ніж за три робочих дні з дати реєстрації такої заяви.
 2. Рішення про допуск претендента до участі в електронному аукціоні або відхилення його заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні приймається керуючим комітетом не пізніше ніж за п’ять днів до оголошеної дати проведення електронного аукціону.

Інформація про допущення до участі в електронному аукціоні надсилається претенденту замовником електронного аукціону на адресу електронної пошти, зазначену в наданих претендентом документах, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника електронного аукціону протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення.

Повідомлення про відхилення заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення надсилається претенденту листом та на адресу електронної пошти, зазначену в поданих претендентом документах.

 1. Після отримання рішення про допуск до участі в електронному аукціоні претендент, зобов’язаний зареєструватися на веб-сайті. З метою реєстрації через веб-сайт претендент надає такі дані:

1) для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адресу електронної пошти для надсилання повідомлень ЕТС та Організатором, номер контактного телефону, логін і пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи, адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень ЕТС та Організатором, номер контактного телефону уповноваженої особи, логін і пароль.

Факт реєстрації на веб-сайті підтверджує, що претендент ознайомлений із цими Правилами, порядком сплати винагороди Організатору та погоджується на обробку його персональних даних.

Під час реєстрації претендент повинен заповнити графу «Фінансові реквізити».

У разі відсутності актуальних та повних фінансових реквізитів, Організатор звільняється від обов'язку повернення гарантійного внеску.

 1. Для участі в електронному аукціоні, зареєстрований на веб-сайті претендент подає заявку на участь в електронному аукціоні через веб-сайт за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на рахунок Організатора.

Заявка на участь в електронному аукціоні подається щодо кожного окремого лота через веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки «Прийняти участь». Після подачі заявки на участь в електронному аукціоні претендент отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.

Після подачі заявки на участь в електронному аукціоні через веб-сайт, претенденту автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер учасника, фіксуються дата і час подання відповідної заявки.

 1. Прийом заявок на участь в електронному аукціоні починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за одну годину до початку електронного аукціону. Після завершення зазначеного терміну претендент не має права подавати заявку на участь.
 2. Організатор забезпечує реєстрацію та допуск до електронного аукціону усіх претендентів, щодо яких існує рішення про допуск до участі в електронному аукціоні, які виконали вимоги щодо реєстрації, сплатили гарантійний внесок, підтвердження щодо надходження якого на рахунок Організатора, надійшло не пізніше ніж за одну годину до часу початку електронного аукціону.

Організатор не допускає до електронного аукціону претендента, якого було визначено переможцем електронних аукціонів, за результатом яких, останній отримує більше або рівно 25 відсотків обсягу щорічної національної квоти.

У разі якщо сума гарантійного внеску надійшла з порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту, кошти підлягають поверненню платнику протягом п’яти робочих днів з дня їх зарахування на рахунок.

 1. Інформація про кількість учасників електронного аукціону оприлюднюється на веб-сайті в інформаційному повідомленні.

 

ІV. Проведення електронних аукціонів

 1. Дата та час початку проведення електронного аукціону призначається на день вказаний в оголошенні, що розміщується відповідно до пункту 6 Тимчасового порядку.
 2. Електронний аукціон проводиться протягом часу, що вказаний в оголошенні, що розміщується відповідно до пункту 6 Тимчасового порядку.
 3. Цінова пропозиція подається через веб-сайт. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований ЕТС момент прийняття цінової пропозиції учасника.

Цінова пропозиція може бути подана учасником лише один раз під час перебігу електронного аукціону на будь-яку суму не нижчу 0,01 грн.

Факт подання цінової пропозиції будь-яким з учасників відображається в інформації про перебіг електронного аукціону.

Розмір поданої цінової пропозиції відображаються лише після завершення аукціону.

 1. Переможцем електронного аукціону визнається учасник, від якого на момент його завершення надійшла найвища цінова пропозиція.
 2. Якщо до часу завершення електронного аукціону не надійшла жодна цінова пропозиція, аукціон вважається таким, що не відбувся.

 

 1. Оформлення результатів електронних аукціонів
 2. Після закінчення електронного аукціону на веб-сайті відображаються відомості про його завершення. ЕТС формує та розміщує на веб-сайті протокол електронного аукціону по лоту у день проведення аукціону або не пізніше наступного робочого дня.

У протоколі вказується така інформація:

1) номер лоту;

2) назва та опис лоту;

3) учасники аукціону;

4) перебіг аукціону та найвища цінова пропозиція;

5) унікальний реєстраційний номер учасника - переможця;

6) сума коштів, яка підлягає сплаті, в тому числі вказується розмір винагороди (додаткової винагороди) Організатора;

7) реквізити рахунку Організатора та Замовника, на які мають бути перераховані кошти;

8) дата до якої повинні бути сплачені кошти.

 1. ЕТС у день проведення аукціону або не пізніше наступного робочого дня забезпечує розміщення протоколу по лоту з повною інформацією про переможця, який доступний на сторінці аукціону лише переможцю та Організатору.
 2. У разі визнання електронного аукціону таким, що не відбувся, у протокол вноситься відповідна підстава.
 3. Протокол електронного аукціону роздруковується переможцем, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається на поштову адресу Організатора.

Підписаний протокол повинен надійти до Організатора не пізніше десяти днів з дати розміщення протоколу на сторінці електронного аукціону.

Належним чином оформлений протокол, підписаний переможцем та Організатором, не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання надається (надсилається) Організатором Замовнику.

Протягом двох робочих днів з дня визначення переможця, шляхом направлення повідомлення засобами електронної пошти, Організатор зобов’язаний надати Замовнику  інформацію про особу переможця електронного аукціону. 

 1. Переможець аукціону протягом 10 банківських днів з дня, що настає після закінчення електронного аукціону, зобов’язаний:

підписати протокол та надати його організатору електронного аукціону;

перерахувати кошти, які підлягають сплаті згідно з протоколом електронного аукціону;

звернутися до Замовника та надати підписаний проект договору купівлі-продажу лоту.

якщо за результатами проведення електронного аукціону передбачається сплата додаткової винагороди – сплатити таку винагороду у розмірі та за реквізитами, вказаними у протоколі.

 1. Винагорода Організатора за проведення електронного аукціону вираховується (утримується) з гарантійного внеску переможця аукціону, а в разі якщо розмір винагороди перевищує розмір гарантійного внеску, переможець сплачує додаткову винагороду.
 2. Винагорода Організатору встановлюється у розмірі 1 відсотка остаточної ціни лота.
 3. Залишок гарантійного внеску перераховується Організатором на рахунок Замовника протягом трьох банківських днів з дня надходження підписаного протоколу.
 4. У разі відмови переможця аукціону з будь-яких причин від виконання дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, така відмова чи невиконання фіксуються, а результати такого аукціону підлягають перевизначенню Організатором.

Учасник аукціону, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі отримання відомостей щодо відмову переможця від виконання дій вказаних у пункті 5 цього Розділу, визначається переможцем у порядку перевизначення, про що вносяться відповідні зміни до протоколу. З моменту визначення нового переможця, в останнього розпочинається перебіг строків, визначених у пункті 5 цього Розділу.

Організатор шляхом направлення повідомлення засобами ЕТС повідомляє учасника про визначення його переможцем.

У разі відмови переможця від виконання дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу протягом встановлених строків – гарантійний внесок йому не повертається і вважається винагородою Організатора. У разі перерахування Організатором Замовнику коштів залишку гарантійного внеску переможця, який відмовився від виконання дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу протягом встановлених строків, такі кошти підлягають поверненню Організатору протягом п’яти банківських днів.

Замовник надає Організатору інформацію про дотримання строків виконання чи відмову від виконання переможцем дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, не пізніше наступного робочого дня після закінчення строків вказаних у пункті 5 цього Розділу.

 1. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, що не перемогли в електронних аукціонах, здійснюється Організатором протягом трьох банківських днів із дня отримання повідомлення про виконання переможцем дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу.
 2. Гарантійний внесок не повертається учаснику електронного аукціону і вважається винагородою Організатора у випадку:

1) не надіслання (не надання) Організатору підписаного протоколу протягом строку, визначеного цими Правилами;

2) відмови чи ухилення переможця від укладення (підписання) договору купівлі-продажу;

2) не здійснення оплати за лот, в тому числі суми додаткової винагороди Організатору.