ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного підприємства "СЕТАМ"
від 18.02.2019 року № 12

ПРАВИЛА
проведення електронних торгів у формі аукціону
(продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство)

I. Загальні положення

1.1. У Правилах проведення електронних торгів (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:
Веб-сайт ‒ сторінка у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів Повіреного), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.
Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.
Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;
Власник майна — суб'єкт господарювання, визнаний господарським судом неспроможним відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, майно якого підлягає реалізації;
Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Повіреним для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками електронних торгів, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок Повіреного для участі у електронних торгах у розмірі 10 % від початкової ціни продажу;
Довіритель, Замовник – ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому законом, який уклав із Повіреним (Організатором) договір про проведення аукціону.
Електронні торги ‒ продаж майна за принципом аукціону через Веб-сайт, за яким його власником стає Учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;
Крок електронних торгів ‒ зазначена Довірителем в заявці надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів не може перевищувати 10 відсотків початкової вартості майна;
Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті;
Лот – одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;
Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах;
Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу електронних торгів;
Повірений, Організатор — державне підприємство “СЕТАМ”;
Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;
Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;
Стартова ціна лота – початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах;
Учасник електронних торгів (далі – Учасник) – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які зареєструвалися на Веб-сайті, сплатили гарантійний внесок, надали заяви на участь у аукціоні, відповідають вимогам до учасників відповідних електронних торгів та подали належне підтвердження, надали згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущені Повіреним до участі в електронних торгах відповідно до вимог цих Правил;
Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.
1.2. Повірений забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.
1.3. Взаємодія Довірителя та Повіреного щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі.
1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами, поштовими відправленнями, доставка наручно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

ІІ. Стадії електронних торгів

2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:
– підготовка до проведення електронних торгів;
– розміщення інформаційного повідомлення про проведення електронних торгів;
– реєстрація учасників торгів;
– проведення електронних торгів;
– визначення переможця електронних торгів.

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Повіреним на підставі відповідної заявки Довірителя на проведення електронних торгів.
3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Повіреному та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Повіреним у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити за якими здійснюється листування між Довірителем та Повіреним, повинні зазначатися у договорі чи додатках до нього.
Заявка на проведення електронних торгів може передаватися Повіреному також іншими особами визначеними Довірителем.
3.3. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту.
3.4. У заявці на проведення електронних торгів обов’язково зазначається:
• майно, що продається, його характеристика (включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні; його склад, характеристика, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність);
• вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);
• місцезнаходження майна (для нерухомого майна - точна поштова адреса, для рухомого - адреса особи відповідальної за демонстрацію);
• відомості про особу відповідальну за демонстрацію майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон);
• стартова ціна лота та можливість її зниження на тому ж аукціоні;
• розмір гарантійного внеску;
• можливість надання переможцю податкової накладної;
• відомості щодо продавця майна (повне найменування, місцезнаходження, засоби зв'язку);
• відомості про чинні обтяження майна (згідно з витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна або інформаційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);
• адреса офіційної електронної пошти Довірителя;
• фото- та/або відеоматеріали;
• розподіл майна по лотах;
• перелік кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно, щодо обороту якого встановлено обмеження;
3.4.1. Якщо продажу підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.
Якщо продажу підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у характеристиці майна зазначаються план, загальна площа та житлова площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири тощо.
Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна зазначаються марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.
Якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, то в характеристиці майна зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв’язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності.
3.5. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати вимогам цих Правил. В іншому випадку Повірений має право не виконувати обов'язки, передбачені цими Правилами, до моменту приведення заявки у відповідність цих Правил.
3.6. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Повіреним на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про електронні торги, у якому зазначається вся інформація, передбачена цими Правилами. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Повірений формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.
3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:
1) загальну інформацію про електронні торги:
◦ відомості про Повіреного (найменування, місцезнаходження, контактні телефони, електронна адреса);
◦ відомості про продавця майна (найменування, місцезнаходження, контактні телефони, електронна адреса);
– відомості про місце знаходження майна (фактична адреса майна, контакти осіб, які повинні забезпечувати демонстрацію майна);
– порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;
– дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;
– строк підготовки до проведення електронних торгів;
– кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;
– дату і час початку електронних торгів;
– дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);
◦ строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);
◦ можливість надання переможцю податкової накладної;
2) інформацію про майно (лот):
– номер лота;
– вид майна;
– найменування майна;
– відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;
– місцезнаходження майна;
◦ фотографічне зображення майна;
◦ стартову ціну продажу та можливість її зниження на тому ж аукціоні;
– крок електронних торгів;
– порядок ознайомлення з майном (фактична адреса знаходження майна, контактні телефони та електронна адреса).Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.В оголошенні наводиться текст договору, що укладається на аукціоні, крім умови про ціну та зазначення особи покупця.
3.8. Якщо продажу підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.
3.9. Якщо продажу підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у характеристиці майна зазначаються план, загальна площа та житлова площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири тощо.
3.10. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна зазначаються марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.
3.11. Якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, то в характеристиці майна зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв’язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності.
3.12. Якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги, то в оголошенні оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.
3.13. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту передачі її Повіреному, що оформляється актом підписаним Довірителем та Повіреним. Якщо заявка подавалася у електронному вигляді за допомогою засобів електронної пошти, така заявка вважається отриманою Повіреним з моменту її фактичного надходження на електронну адресу Повіреного. Повірений формує інформаційне повідомлення не пізніше як на третій робочий день з моменту отримання належним чином оформленої заявки на проведення електронних торгів.
3.14. Повірений має право звертатися до Довірителя із проханнями про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення. Повірений має право звертатися до Довірителя із проханням про роз'яснення змісту заявки на проведення електронних торгів. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Повіреного про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів чи роз'яснення її змісту, Повірений має право не розміщувати інформаційне повідомлення до моменту отримання відповіді від Довірителя.
Довіритель зобов'язаний надавати Повіреному всю необхідну інформацію пов`язану із проведенням аукціону в тому числі:
- інформацію про майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;
- інформацію про початкову вартість майна;
- інформацію про розмір та порядок внесення гарантійного внеску;
- інформацію про можливість надання переможцю податкової накладної;
- інформацію про власника майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку).
3.15. Організатор не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднює на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.
3.16. Під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник.
3.17. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні.

ІV. Допуск осіб до участі в електронних торгах

4.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:
1) для фізичної особи:
– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;
– номер контактного телефону;
– логін і пароль;
2) для уповноваженого представника юридичної особи:
– найменування юридичної особи;
– код за ЄДРПОУ;
– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;
– номер контактного телефону уповноваженої особи;
– логін і пароль.
4.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Після завершення реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи закладки «фінансові реквізити», що знаходиться у розділі «профіль» особистого кабінету користувача.
4.3. Факт реєстрації на Веб-сайті підтверджує згоду на обробку Повіреним персональних даних зареєстрованих учасників. Повірений відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.
4.4. Повірений забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.
4.5. Для участі в електронних торгах Користувач подає заяви на участь в аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Повіреного та виконує інші вимоги, визначені цими Правилами.
4.5.1. Заява на участь в аукціоні подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ” (надалі — заява на участь в аукціоні в електронному вигляді) та містить в собі зазначені при реєстрації на веб-сайті такі відомості:
- найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);
- прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);
◦ номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника.
4.5.2. Фактом подання заяви на участь в аукціоні в електронному вигляді заявником підтверджується відсутність заінтересованості стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону. У разі наявності заінтересованості, заявник повинен вказати про її характер шляхом надання письмового повідомлення Повіреному.
4.4.3. Подана заява на участь в аукціоні в електронному вигляді підлягає реєстрації в розділі “заявки на участь” інформаційного повідомлення із присвоєнням порядкового номера, дати і точного часу її подання.
4.5. Після подачі заяви на участь в аукціоні у електронному вигляді користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.
4.6. Не пізніше кінцевого строку прийняття заяв на участь в аукціоні у електронному вигляді, заявник повинен подати наступні документи:
- заяву на участь в аукціоні у письмовому вигляді, що складається у довільній формі державному мовою, яка повинна містити: найменування, організаційно-правову форму, місцезнаходження, поштову адресу заявника (для юридичної особи); прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи); номер контактного телефону, адресу електронної пошти заявника (надалі — заява на участь в аукціоні у письмовому вигляді), з зазначенням відомостей про наявність або відсутність заінтересованості стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону;
- копію документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника;
- копію документа про сплату гарантійного внеску.
4.6.1. Вказані заява на участь в аукціоні у письмовому вигляді та додані до неї документи вважаються поданими Повіреному, якщо вони подані наручно Повіреному на адресу вказану в інформаційному повідомленні або на адресу найближчої філії Повіреного.
4.6.2. Документи, які подаються Повіреному, повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).
4.6.3. Подана Повіреному заява на участь в аукціоні у письмовому вигляді підлягає реєстрації в журналі із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу їх подання.
4.7. Заяви на участь в аукціоні у паперовому та електронному вигляді можуть бути подані виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну заяви Повіреним не приймаються.
4.8. Заява на участь в аукціоні у паперовому та електронному вигляді подаються виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.
4.9. Прийом заяв на участь в електронних торгах та інших документів передбачених в цьому розділі починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за три робочі дні до початку електронних торгів. Повірений забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації, подачі заяв та інших документів передбачених цим розділом, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними суми гарантійного внеску на рахунок Повіреного, не пізніше ніж за три робочі дні до часу початку торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги.
4.9.1. Рішення Повіреного про допуск приймається останнім після перевірки наявності документів визначених цими Правилами, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до Учасника, надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Повіреного та оформлюється протоколом про визначення учасників. У разі отримання учасником через особистий кабінет повідомлення про початок електронних торгів, таке повідомлення вважається рішенням про визначення заявника учасником аукціону. Додатково повірений протягом п'яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про прийняте рішення шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі копій цього протоколу.
Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:
- заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;
- подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
◦ не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний в повідомленні про проведення аукціону у строки вказані в цьому розділі.
4.11. Користувач має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у письмовому вигляді у будь-який час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні. Відкликання заяви на участь в аукціоні у письмовому вигляді є підставою для недопуску Учасника до участі у електронних торгах.
4.12. Повірений забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.
4.13. Повірений забезпечує конфіденційність відомостей, що містяться в поданих заявах на участь в аукціоні.
4.14. Сплата гарантійного внеску.
4.14.1. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту підтвердження надходження суми гарантійного внеску на рахунок Повіреного від обслуговуючого банку.
4.14.2. Після подання Користувачем заяви на участь у електронних торгах, Повірений забезпечує можливість в автоматичному режимі формування квитанції з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованої квитанції або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет Учасника.
4.14.3. Гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону, крім випадків, передбачених цими правилами.
4.14.4. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни, що підлягає сплаті.
4.14.5. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону, що розміщується на веб-сайті), а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо сплати ціни відповідно до вимог цього Закону.
4.15. Користувач має право в будь-який час, на його вимогу, ознайомитись із майном, що є предметом лоту, який виставлено на торги (аукціон). Ознайомлення із майном, демонстрація майна потенційним учасникам здійснюється особою відповідальною за демонстрацію, Повірений забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених на демонстрацію.

V. Проведення електронних торгів


5.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Повіреним електронних торгів.
5.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить не менше 15 робочих днів.
5.3. Електронні торги розпочинаються в день, визначений в інформаційному повідомленні. Електронні торги розпочинаються о 09:00:00 годині дня, визначеного в інформаційному повідомленні та закінчуються на шістнадцятий календарний день о 09:00:00 годині.
5.3.1. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в п.5.3 цих Правил, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 12:00:00.
5.3.2. Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в п. 5.3.1. цих Праивл.
5.4. Усі Користувачі, що були допущені до електронних торгів Повіреним, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Повіреним крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції Учасника.
5.5. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.
5.5.1. Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.
5.5.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.
5.5.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.
5.5.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.
5.5.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника.
5.5.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.
5.5.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.
5.5.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.
5.6. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки покупки лота.
5.7. Переможцем електронних торгів визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.
5.8. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.
5.9. Повірений забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.
5.10. Електронні торги визнаються такими, що не відбулися, також у разі:
- відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;
- коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову (початкову вартість);
- несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбане майно.
Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається Повіреним у триденний строк після виникнення підстави для такого визнання.
5.11. Результати аукціону анулюються Повіреним у п’ятиденний строк з моменту його проведення у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу чи підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
5.12. За письмовим повідомлення Довірителя, у разі закінчення аукціону без визначення переможця Повірений зобов’язаний провести повторний аукціон. У разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця протягом місяця Організатор аукціону зобов’язаний провести другий повторний аукціон.
5.12.1. Початковою вартістю повторного аукціону, другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону, попереднього повторного аукціону.
5.12.2. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
5.12.3. Письмове повідомлення Довірителя повинно відповідати вимогам, які ставляться до заявки на проведення аукціону.


VI. Оформлення результатів електронних торгів


6.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день закінчення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:
– номер лоту;
– назва та опис лоту;
– умови проведення електронних торгів;
– учасники електронних торгів;
– початкова ціна продажу;
– хід проведення електронних торгів;
– переможець торгів та його цінова пропозиція;
– унікальний номер переможця;
– сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті;
- банківські реквізити власника майна, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.
- адреса сторінки веб-сайту, на якій було розміщено відомості про проведення аукціону;
6.2. Веб-сайт у останній день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця. Підписаний Повіреним персоніфікований протокол, у паперовій формі, та засвідчений Повіреним текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону, в той же день надсилається (вручається) переможцю та замовнику.
6.2.1. У персоніфікованому протоколі, крім інформації вказаної у п. 6.1. цих Правил зазначається прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.
6.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.
6.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості. Текст договору, що укладається на аукціоні розміщується в Системі.
6.5. Переможець торгів повинен роздрукувати із особистого кабінету переможця персоніфікований протокол, підписати його та передати особисто або через представника Замовнику або надіслати його засобами зв'язку на поштову адресу Замовника. Підписаний протокол повинен надійти до Замовника не пізніше п’яти робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в особистому кабінеті.
6.5.1. Протягом п’яти днів з дати підписання протоколу замовник аукціону надсилає переможцю торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна. Переможець торгів повинен протягом п’яти днів з дня отримання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.
6.7. Строк оплати може бути продовжено за згодою організатора, але не довше ніж на десять календарних днів, за умови сплати переможцем торгів не менш як 50 відсотків ціни продажу майна.
6.8. Повірений також повинен надіслати Довірителю протокол електронних торгів, які не відбулися.
У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний лот.
6.9. У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання такого договору гарантійний внесок йому не повертається і Довіритель має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця. Якщо договір купівлі-продажу не був укладений, Замовник приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.
6.10. У разі скасування аукціону, не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення, Повірений письмово повідомляє про це Довірителя із зазначенням причин та протягом 5 (п’яти) банківських днів повертає сплачені гарантійні внески учасникам аукціону.
6.11. Гарантійний внесок, який не повертається переможцю торгів після вирахування винагороди Повіреному, перераховується Довірителю протягом п`яти банківських днів з дня отримання повідомлення Довірителя про відмову переможця укласти договір.
6.12. Продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів. Обов’язковими умовами договору купівлі-продажу майна є:
відомості про майно, його склад, характеристика;
ціна продажу майна;
порядок і строк передачі майна покупцю;
відомості про наявність або про відсутність обтяжень стосовно майна;
інші умови, передбачені законодавством України.
6.13. Передача майна власником і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.
6.13.1. В акті про передання права власності на куплене нерухоме майно зазначаються:
- ім’я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) продавця та покупця, а також організатора аукціону;
- відомості про продане нерухоме майно;
- адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.
6.13.2. Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу Довірителем, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) Довірителем покупцю та продавцю.
6.13.3. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом.