Додаток №1

до Договору про співпрацю з організації та проведення

електронних торгів за методом покрокового зниження 

стартової  ціни лота № 006-09/6/151222 від

15.12.2022 року

 

 

 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ 

(ГОЛЛАНДСЬКОГО АУКЦІОНУ) 

 

І. Загальні положення та терміни

1.1 У цьому Порядку проведення електронних торгів (голландського аукціону) (далі ‒ Порядок) терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

Веб-сайт ‒ електронний ресурс Організатора (https://setam.net.ua/), на якому забезпечується проведення Електронних торгів, розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про Електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація Учасників електронних торгів, подання заявок на участь в Електронних торгах, забезпечується доступ Спостерігачів електронних торгів тощо. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька Електронних торгів.

Гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення , яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками електронних торгів, та вноситься потенційними учасниками Електронних торгів на рахунок Організатора для участі у Електронних торгах у розмірі 10 (десять) % від мінімальної ціни продажу Лота (у разі, якщо інше не зазначено в Заявці), без урахування ПДВ. 

Замовник – Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», яке має право розпорядження Майном та уклало з Організатором договір про співпрацю з організації та проведення електронних торгів за методом покрокового зниження стартової ціни лота

Заявка – заявка на проведення Електронних торгів, що містить інформацію про Майно, яке підлягає продажу, в тому числі істотні умови проведення таких торгів, та є підставою для організації Електронних торгів Організатором.  

Електронні торги – спосіб визначення покупця Майна шляхом проведення публічних електронних торгів за методом покрокового зниження стартової ціни Лота (Голландський аукціон), який передбачає, що початкова (стартова) ціна Лота може покроково знижуватися до гранично установленої на таких торгах межі, з правом подальшого подання Учасниками електронних торгів цінових пропозицій з метою ефективного продажу Лота, та за результатом проведення яких покупцем визнається особа, яка запропонувала найвищу ціну за Лот, та  за умови дотримання вимог Порядку.

Користувач – фізична чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті.

Крок електронних торгів ‒ дисконт, на який в ході Електронних торгів автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу Лота протягом періоду проведення Електронних торгів до мінімальної граничної ціни продажу Лота, визначеної Замовником, або до моменту поки не виявиться Учасник електронних торгів, бажаючий придбати Лот за ціною, не нижче мінімальної ціни. При цьому такий учасник повинен зробити цінову пропозицію, яка повинна бути не менше актуальної на час такої пропозиції ціни Лота на Веб-сайті. Після цього Електронні торги переходять у режим аукціону з підвищенням ціни. Крок електронних торгів становить 1 (один) % від початкової (стартової) ціни продажу Лота, якщо інше не передбачено в Заявці.   

Лот – одиниця чи група одиниць Майна, яке виставляється Замовником для продажу на Електронних торгах.

Майно – право вимоги за зобов’язанням, що включає/може включати заборгованість за всіма договорами на здійснення активних операцій конкретного боржника/ групи боржників та договорами забезпечення за ними (за наявності) та/або дебіторська заборгованість конкретного боржника/ групи боржників, зокрема, та що виникла в ході супроводження договорів на здійснення активних операцій, та за якими Замовник є кредитором, заставодержателем, іпотекодержателем. 

Організатор  – Державне підприємство «СЕТАМ».

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має Користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про Електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про Електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання Користувачами заявок на участь в Електронних торгах.

Особлива ставка – пропозиція Учасника електронних торгів придбати Лот, зроблена незалежно від перебігу Електронних торгів.

Переможець – Учасник електронних торгів, який на момент завершення Електронних торгів запропонував найвищу цінову пропозицію за Лот, та який визначається у відповідності до Порядку. 

Початкова (стартова) ціна продажу - ціна, з якої починається продаж Лота під час проведення Електронних торгів.

Реєстраційний номер лота – номер Лота, який формується автоматично Веб-сайтом при розміщенні інформаційного повідомлення про Електронні торги.

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням Електронних торгів через Веб-сайт, без можливості подавати свої цінові пропозиції.

Учасник електронних торгів – фінансова установа, яка відповідає вимогам, встановленим Порядком, виявила намір прийняти участь в Електронних торгах, сплатила Гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в Електронних торгах, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію, має чинну ліцензію на надання фінансових послуг (послуг факторингу), та яка особисто/її уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники не є пов’язаною(-ими) особою(-ами) (у тому числі групою пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368) з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, пов’язаними з ними особами. Учасником електронних торгів не може бути боржник, кінцевий бенефіціарний власник боржника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа. Замовник має право на будь-якому етапі проведення Електронних торгів самостійно проводити перевірку на відповідність Учасника електронних торгів зазначеним вище вимогам.

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації Лота на Електронних торгах.

1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Учасникам електронних торгів, Користувачам до їх Особистих кабінетів, а Спостерігачам електронних торгів – до Веб-сайту, з метою отримання ними відомостей про хід Електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Організатора щодо реалізації Майна шляхом проведення Електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронному вигляді (з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)), поштовими відправленнями, шляхом доставки нарочно, під підпис уповноваженої особи, що отримує таку кореспонденцію, або кур’єрською службою доставки.

ІІ. Стадії (етапи) Електронних торгів

2.1. Електронні торги складаються з наступних стадій (етапів):

– підготовка до проведення Електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення про проведення Електронних торгів;

– реєстрація Учасників електронних торгів;

– проведення Електронних торгів;

– визначення Переможця;

– підготовка до укладення договору купівлі-продажу боргу/відступлення права вимоги (далі – Договір про продаж) та його укладення.

ІІІ. Підготовка до проведення Електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі Заявки.

3.2. Заявка є підставою для внесення інформації про Електронні торги до Веб-сайту. Заявка подається Замовником підписаною, в електронному чи паперовому вигляді. 

Заявка вважається отриманою Організатором з моменту її передачі останньому. Якщо Заявка подавалася в електронному вигляді, з використанням КЕП, така Заявка вважається отриманою Організатором з моменту її фактичного надходження Організатору. 

За результатом розгляду Організатором Заявки, отриманої від Замовника, Організатор підписує її та приймає до виконання (у разі відсутності зауважень), або останній має право звертатися до Замовника із проханнями про внесення змін до Заявки, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення про Електронні торги, або про роз’яснення змісту Заявки. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Організатора про внесення змін до Заявки чи роз’яснення її змісту, Організатор має право не розміщувати інформаційне повідомлення про Електронні торги на Веб-сайті до моменту отримання відповіді від Замовника та узгодження всіх питань.

3.3. Заявка повинна відповідати умовам цього Порядку.

У Заявці обов’язково зазначаються:

- вид та умови проведення Електронних торгів;

- перелік Майна, що передається на продаж;

- назва, опис та інша потрібна інформація про Майно;

- розподіл Майна по Лотах;

- Крок електронних торгів по кожному Лоту;

- загальна кількість Кроків електронних торгів, на які знижується Початкова (стартова) ціна продажу Лота;

- мінімальна ціна продажу Лота;

- особливості проведення Електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);

- Початкова (стартова) ціна продажу Лота;

- фото чи відео-матеріали, що містять зображенням майна, переданого в забезпечення (за наявності);

- інформацію про права третіх осіб на Майно чи обтяження (у разі  володіння інформацією про їх наявність);

- вимоги до потенційних учасників Електронних торгів; 

- відомості про Замовника та порядок ознайомлення з Майном (назва, адреса, засоби зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж Майна, із зазначенням засобів зв’язку з ним);

- інші умови проведення Електронних торгів;

3.4. Заявка може складатися щонайменше з одного Лота.

3.5. На підставі відповідної Заявки, підписаної Замовником та Організатором, Організатор, не пізніше 5 (п’яти) робочих дня з дати її підписання, формує інформаційне повідомлення про проведення Електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, необхідна для проведення Електронних торгів, передбачена цим Порядком, та не пізніше ніж за 21 (двадцять один) календарний день до визначеної дати проведення Електронних торгів, якщо інший строк не вказано Замовником у Заявці, розміщує його на Веб-сайті. Якщо в Заявці міститься розподіл Майна по Лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один Лот – одне інформаційне повідомлення.

3.5.1. Якщо дата проведення Електронних торгів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений таким відповідно до чинного законодавства України, Електронні торги проводяться у перший за ним робочий день.

3.6. Інформаційне повідомлення про Електронні торги повинно містити:

3.6.1. Загальну інформацію про Електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

відомості про місце проведення Електронних торгів (https://setam.net.ua/);

відомості про Замовника та інформація про порядок ознайомлення з Майном (назва, адреса, засоби зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж Майна, із зазначенням засобів зв’язку з ним);

порядок оформлення участі в  Електронних торгах;

дату внесення інформаційного повідомлення про Електронні торги;

строк підготовки до проведення Електронних торгів;

кінцевий термін прийому заявок для участі в Електронних торгах;

дату і час початку Електронних торгів;

дату і час закінчення проведення Електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

строки сплати та розмір Гарантійного внеску, що підлягає сплаті Учасником електронних торгів на рахунок Організатора

умови участі в Електронних торгах та іншу інформацію, у разі необхідності;

застереження про те, що Учасник електронних торгів особисто/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначаються згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368) не можуть бути пов’язаними особами з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами, а також про те, що Учасником електронних торгів не може бути боржник, кінцевий бенефіціарний власник боржника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа. Замовник має право на будь-якому етапі проведення Електронних торгів самостійно проводити перевірку на відповідність Учасника електронних торгів зазначеним вище вимогам;

застереження про те, що Електронні торги може бути скасовано (відмінено та/або припинено) Замовником на будь-якій стадії (етапі) їх проведення, та/або Замовник може відмовитись від укладення з Переможцем Договору про продаж/прийняти рішення про неможливість укладення Договору про продаж, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

зміни суттєвих характеристик Майна, внаслідок чого Початкова (стартова) ціна продажу зміниться на 10 (десять) і більше відсотків; та/або

невідповідності потенційного покупця вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком, наявності такої особи/її уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні чи національні санкції; та/або

якщо за результатом проведення Електронних торгів Переможець не виконає своїх зобов’язань, визначених цим Порядком, у тому числі у разі відмови від підписання протоколу про визначення Переможця (далі – Протокол) чи відмови від укладення Договору про продаж, внаслідок чого, згідно з Порядком, переможцем буде визначено іншого Учасника електронних торгів (у порядку перевизначення); та/або

встановлення недоліків чи порушень будь-якої стадії (етапу) проведення Електронних торгів, які вплинули чи могли вплинути на зменшення конкурентності продажу Майна на Електронних торгах або вплинути на визначення результатів Електронних торгів;

інформацію про те, що рішення про затвердження Переможця та про можливість укладення з ним Договору про продаж приймається Замовником.

3.6.2. Інформацію про Майно (Лот);

номер Лота;

вид Майна;

найменування Майна;

відомості про Майно, що виставляється на Електронних торгах, склад, характеристики, опис;

фотографічне зображення майна, переданого в забезпечення (за наявності);

розмір Гарантійного внеску;

стартову ціну Лота;

Крок електронних торгів;

загальна кількість Кроків електронних торгів, на які знижується Початкова (стартова) ціна продажу Лота;

мінімальна ціна продажу Лота;

інформацію про розмір винагороди Організатора та порядок її сплати.

ІV. Допуск осіб до участі в Електронних торгах

4.1. Особа, яка відповідає вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком, та має намір прийняти участь в Електронних торгах, повинна зареєструватися на Веб-сайті. З моменту такої реєстрації остання набуває статусу Користувача. З метою реєстрації потенційний учасник Електронних торгів вказує, зокрема, такі дані:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень, сформованих системою Веб-сайту або Організатором;

номер контактного телефону уповноваженої особи;

реквізити рахунку для повернення Гарантійного внеску (отримувач, код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер отримувача, код банку отримувача, назва банку отримувача, рахунок отримувача); 

логін і пароль.

4.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про Електронні торги. 

4.3. Для оформлення участі в Електронних торгах Користувач подає через Веб-сайт в електронному вигляді заявку на участь в Електронних торгах за кожним Лотом окремо, шляхом активування позначки «ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ», сплачує Гарантійний внесок (після подачі заявки Користувач отримує можливість сформувати відповідну квитанцію) на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком. 

У разі ненадходження Гарантійного внеску на рахунок Організатора, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком, система Веб-сайту не завершує реєстрацію Користувача на участь в Електронних торгах. 

4.4. Заявка про участь в Електронних торгах подається виключно щодо конкретно обраного Лота і не є дозволом для участі в Електронних торгах за іншими Лотами, та може бути подана Користувачем виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення Електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки не приймаються. 

4.5. Поданій через Веб-сайт заявці на участь в Електронних торгах автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

4.6. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника електронних торгів Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи, а також забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників електронних торгів чи безпідставного зволікання із такою реєстрацією.

4.7. Прийом Організатором заявок на участь в Електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення про Електронні торги на Веб-сайті і закінчується за 1 (одну) добу до початку Електронних торгів. Організатор перевіряє та забезпечує допуск до Електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в Електронних торгах, сплатили Гарантійний внесок, який надійшов на рахунок Організатора, не пізніше ніж за 1 (одну) добу до дати проведення Електронних торгів, зазначеної в інформаційному повідомленні про Електронні торги. 

4.8. Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників електронних торгів та несе відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.

4.9. Ризики, пов’язані з участю в Електронних торгах без відповідного дозволу чи ліцензії, як це встановлено у вимогах до Учасника електронних торгів, передбачених Порядком, покладаються на такого учасника. 

4.10. Сплата Гарантійного внеску:

4.10.1. Розмір Гарантійного внеску становить 10 (десять) % від мінімальної ціни продажу Лота (у разі, якщо інше не зазначено в Заявці, та відповідно – в інформаційному повідомленні про Електронні торги). Гарантійний внесок вважається сплаченим Учасником електронних торгів з моменту зарахування відповідної суми коштів на рахунок Організатора.

4.10.2. Після подання Користувачем заявки на участь у Електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує Гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати Гарантійного внеску надсилається в Особистий кабінет Учасника електронних торгів або на його електронну адресу.

Підстави та порядок повернення Гарантійного внеску визначаються цим Порядком.

4.11. Користувач має право ознайомитись із документами щодо Майна, яке входить до складу Лота, що виставлений на Електронні торги. Потенційні покупці здійснюють ознайомлення з документами у порядку та на умовах визначених Замовником. Організатор забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених Замовником на демонстрацію.

V. Проведення Електронних торгів

5.1. Реалізація Майна здійснюється шляхом проведення Організатором Електронних торгів.

5.1.1. Електронні торги проводяться за умови допуску до їх проведення принаймні одного Учасника електронних торгів (якщо інше не зазначено в Заявці, та відповідно - в інформаційному повідомленні про Електронні торги ). 

5.2. Після внесення Організатором інформації про Електронні торги до Веб-сайту, автоматично визначається строк для підготовки до проведення Електронних торгів, реєстрації Учасників електронних торгів, огляду Майна, який встановлюється Замовником у Заявці.

5.3. Електронні торги розпочинаються в день, визначений в інформаційному повідомленні про Електронні торги. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ої до 18-ої години.

5.4. Протягом строку проведення Електронних торгів відбувається автоматичне зниження ціни Лота, відповідно до встановленого в інформаційному повідомленні про Електронні торги Кроку електронних торгів. Зниження ціни відбувається до мінімальної граничної ціни продажу Лота, визначеної Замовником, або до моменту поки не виявиться Учасник електронних торгів, бажаючий укласти Договір про продаж за ціною, не нижче мінімальної ціни Лота. Такий учасник повинен зробити цінову пропозицію, яка повинна бути не менше актуальної на час такої пропозиції ціни Лота на Веб-сайті. Після цього Електронні торги переходять у режим аукціону з підвищенням ціни (відповідно до правил встановлених п.5.5 – 5.11 цього Порядку). 

5.5. Усі Учасники електронних торгів, що були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу Електронних торгів та висувають свої цінові пропозиції щодо Лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним в  інформаційному повідомленні про Електронні торги. Перша цінова пропозиція повинна бути не нижче поточної ціни Лота в момент зупинки автоматичного покрокового зниження Початкової  (стартової) ціни продажу Лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана Учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим Учасником електронних торгів та повинна містити ціну, що на встановлений Організатором Крок електронних торгів вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований системою Веб-сайту момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований Учасник електронних торгів може у будь-який момент Електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію. 

5.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час проведення Електронних торгів, на будь-якому етапі, здійснити через Веб-сайт Особливу ставку купівлі Лота, незалежно від їх перебігу та Кроку електронних торгів, на будь-яку суму, але не нижчу від поточної ціни Лота в момент зупинки автоматичного покрокового зниження Початкової (стартової) ціни Лота. 

5.6.1. Кожен Учасник електронних торгів може подати Особливу ставку один раз під час одних Електронних торгів.

5.6.2. У випадку, коли Учасником електронних торгів було подано цінові пропозиції під час Електронних торгів, Особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

5.6.3. У випадку, коли Учасником електронних торгів під час проведення Електронних торгів було перевищено його власну Особливу ставку, така Особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні Переможця. 

5.6.4. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній Особливій ставці іншого Учасника електронних торгів чи кратною Кроку електронних торгів.

5.6.5. Після подання Особливої ставки Учасник електронних торгів може подавати інші цінові пропозиції.

5.6.6. Факт подання Особливої ставки будь-яким з Учасників електронних торгів відображається в інформації про перебіг Електронних торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам електронних торгів та Спостерігачам.

5.6.7. Розмір поданої Особливої ставки відображається в інформації про перебіг Електронних торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу Електронних торгів.

5.7. Інформація про хід Електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників електронних торгів наступної цінової пропозиції або подання Учасником електронних торгів Особливої ставки.

5.8. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в цьому Порядку, Електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 22:00 год. того ж робочого дня.

Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення 10-хвилинного строку їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці першому цього пункту. 

5.9. Переможцем визнається Учасник, від якого на момент завершення Електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із Учасників електронних торгів запропонував придбати Лот за Початковою (стартовою) ціною продажу або актуальною ціною Лота, яка визначається згідно із п. 5.4. цього Порядку, і пропозицій щодо купівлі Лота від інших Учасників електронних торгів не надійшло, Лот продається за Початковою (стартовою) ціною продажу або актуальною ціною Лота, яка визначається згідно із п. 5.4. цього Порядку.

5.10. У разі визнання Електронних торгів такими, що не відбулися, – Гарантійний внесок Учасників електронних торгів підлягає поверненню останнім протягом 3 (трьох) робочих днів з визнання Електронних торгів такими, що не відбулися.

Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів до Веб-сайту, з метою спостереження за проведенням Електронних торгів.

5.11. Розмір винагороди Організатора зазначається в інформаційному повідомленні про Електронні торги та в Протоколі. Додаткова винагорода (за її наявності) сплачується Переможцем на рахунок Організатора до моменту підписання Договору про продаж з Замовником.

VI. Оформлення результатів Електронних торгів. Підготовка до укладення та укладення Договору про продаж

6.1. Після проведення Електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про їх завершення. Веб-сайт автоматично формує та розміщує Протокол по Лоту у день проведення таких Електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До Протоколу вноситься така інформація:

номер Лота;

дата та місце (https://setam.net.ua/) проведення Електронних торгів;

назва та опис Лота;

Початкова (стартова) ціна продажу Лота;

запропоновані Учасниками електронних торгів цінові пропозиції, Особливі ставки;

Переможець (його унікальний номер) та його цінова пропозиція;

сума коштів, сплачена Переможцем, та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується вартість послуг Організатора та розмір додаткової винагороди Організатора (за наявності);

порядок оплати, банківські реквізити Замовника та Організатора, на які мають бути перераховані кошти за придбане Майно. 

6.2. Веб-сайт у день проведення Електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний Протокол (персоніфікований) по Лоту з повною інформацією про Переможця в Особистому кабінеті Переможця, в якому, окрім інформації, вказаної у п. 6.1. цього Порядку, також зазначається:

найменування юридичної особи; 

код за ЄДРПОУ;

поштова адреса; 

номер контактного телефону.

6.3. У разі визнання Електронних торгів такими, що не відбулися, у Протокол вноситься відповідна підстава. Організатор надсилає Замовнику Протокол про те, що Електронні торги не відбулися.

6.4. До Протоколу, в тому числі персоніфікованого, можуть бути внесені й інші відомості.

6.5. Переможець протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня, наступного за днем проведення Електронних торгів, зобов’язаний:

підписати Протокол (персоніфікований) та надати (надіслати) його Організатору;

перерахувати Організатору додаткову винагороду за проведення Електронних торгів (за наявності такої винагороди).

6.5.1. Підписаний Переможцем оригінал Протоколу (персоніфікованого) Організатор, не пізніше 2 (двох) робочих днів після його отримання, підписує та надає чи надсилає поштовим відправленням Замовнику.

6.5.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня формування Протоколу Переможець надає Замовнику необхідні для укладення Договору про продаж документи, а саме: копії установчих документів, рішення уповноважених органів управління щодо участі в Електронних торгах та придбання Майна, ліцензії (дозволи) на надання фінансових послуг (послуг факторингу), та перелік уповноважених осіб на здійснення юридично значимих дій від імені Переможця з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дані фінансової звітності та їх розшифрування, інші документи, необхідні для перевірки відсутності економічної залежності між Переможцем та боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем, або пов’язаними з ними особами. Замовник має право вимагати надання інших документів, необхідних для перевірки можливості укладення Договору про продаж з Переможцем. 

6.6. Замовник протягом 20 (двадцяти) робочих днів із дня, наступного за днем формування Протоколу, здійснює перевірку Переможця та можливості укладення з ним Договору про продаж.

6.7. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів після спливу строку, визначеного у п. 6.6 цього Порядку, Замовник письмово повідомляє Організатора про можливість укладення Договору про продаж з Переможцем, або письмово повідомляє про неможливість укладення Договору про продаж із Переможцем та/або направляє повідомлення про скасування (відміну та/або припинення) Електронних торгів.

У разі прийняття Замовником рішення про можливість укладення Договору про продаж з Переможцем, Замовник та Переможець зобов’язані укласти такий договір протягом 20 (двадцяти) робочих днів із дня направлення Замовником письмового повідомлення Організатору про можливість укладення Договору про продаж (якщо інше не зазначено в Заявці, та відповідно – в інформаційному повідомленні про Електронні торги). Строк укладення Договору про продаж може бути продовжено за згодою сторін на термін до 1 року, однак – лише за умови повного розрахунку Переможця з Замовником у визначені терміни.

6.8. Протокол (персоніфікований) є підставою для укладення Договору про продаж між Замовником та Переможцем. Після укладення між Замовником та Переможцем Договору про продаж, Замовник передає покупцеві Майно в порядку, встановленому Договором про продаж. 

6.9. У разі невиконання Переможцем обов’язку, передбаченого у пп. 6.5.2 цього Порядку, або у разі відмови Переможця від підписання Протоколу та/або Договору про продаж з Замовником, та/або несплати коштів за придбане на Електронних торгах Майно, та/або несплати додаткової винагороди Організатору, та/або у разі визнання Переможця особою, яка не відповідає вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком, Замовник має право відмовитись від укладення Договору про продаж із таким Переможцем, при цьому Гарантійний внесок такому Переможцю не повертається та розподіляється у порядку, визначеному п. 6.14 цього Порядку, а Переможець перевизначається в порядку, визначеному п. 6.12 цього Порядку.

Замовник також має право відмовитись від укладення Договору про продаж з інших підстав.

6.10. Повний розрахунок Переможцем за придбане на Електронних торгах Майно здійснюється на рахунок Замовника, вказаний у Протоколі (персоніфікованому), протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня формування Протоколу, або в строки, визначені в інформаційному повідомленні про Електронні торги, однак в будь-якому випадку до укладення Договору про продаж.

Організатор перераховує залишок Гарантійного внеску Переможця (після вирахування з такого Гарантійного внеску розміру винагороди Організатора) на рахунок Замовника, зазначений у Заявці, не пізніше дня підписання Договору про продаж між Замовником та Переможцем.

6.11. Винагорода Організатора встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу Лота. Розмір винагороди Організатора залежить від суми реалізації Майна та визначається у відповідності до Договору про співпрацю з організації та проведення електронних торгів за методом покрокового зниження стартової ціни лота № _______ від ____________ укладеного між Організатором та Замовником. Розрахунок розміру винагороди зазначається в інформаційному повідомленні про Електронні торги у розділі «Порядок та умови».

6.11.1. Винагорода Організатора за проведення Електронних торгів вираховується (утримується) з Гарантійного внеску Переможця. Винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку Переможець має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання Переможця щодо оплати придбаного Майна (Лота) перед Замовником збільшується на суму винагороди Організатора. Залишок Гарантійного внеску перераховується Організатором на рахунок Замовника, зазначений в Заявці.

6.11.2. У разі, якщо Майно реалізоване за ціною, вищою від Початкової (стартової) ціни продажу Лота, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни Майна (додаткова винагорода).

6.12. У разі відмови Переможця від підписання Протоколу та/або Договору про продаж з Замовником, та/або відмови Переможця сплатити кошти за придбане на електронних торгах Майно, та/або відмови Переможця сплатити додаткову винагороду Організатору, та/або відмови Переможця від надання документів, передбачених п.6.5.2. цього Порядку, та/або у разі відмови Замовника від укладення Договору про продаж з таким Переможцем, з підстав, передбачених Порядком, - Переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни, без проведення повторних Електронних торгів, визнається інший Учасник електронних торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений Переможцем. У такому випадку Організатор формує відповідний Протокол та протягом 3 (трьох) робочих днів надсилає його в електронній формі Замовнику. Подальші дії щодо перевірки Переможця та укладання Договору про продаж з ним регулюються підпунктами 6.7 – 6.10 цього Порядку.

6.13. Повернення сплачених Гарантійних внесків Учасникам електронних торгів, що не перемогли в Електронних торгах, здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) робочих днів із дня, наступного за днем, коли Переможцем здійснено повний розрахунок із Замовником за придбане на Електронних торгах Майно. У випадку зазначення Учасником електронних торгів в заявці про участь в Електронних торгах або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення Гарантійного внеску.

Повернення сплачених Гарантійних внесків Учасникам електронних торгів, які не подавали цінових пропозицій,  здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) календарних днів з дня формування Протоколу.

6.14. У разі невиконання Переможцем обов’язку, передбаченого в пп. 6.5.2 цього Порядку, або у разі відмови Переможця від підписання Протоколу та/або Договору про продаж з Замовником, та/або несплати коштів за придбане на Електронних торгах Майно, та/або несплати додаткової винагороди Організатору, - Гарантійний внесок такому Переможцю не повертається. 

Гарантійний внесок також не повертається Переможцю у разі визнання такого Переможця особою, яка не відповідає вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком. 

Про відмову Переможця від підписання із Замовником Договору про продаж та/або про несплату коштів за придбане на Електронних торгах Майно Замовник повідомляє Організатора не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати настання граничного строку для підписання Переможцем Протоколу та/або Договору про продаж із Замовником.

 6.15. У разі настання подій, передбачених в п. 6.14 цього Порядку, Організатор протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Замовника відповідного повідомлення, згідно з пунктами 6.7, 6.14. Порядку, перераховує на користь Замовника, на рахунок, зазначений в Заявці, Гарантійний внесок в повному обсязі, в якості гарантійного грошового забезпечення, що залишається у Замовника у зв’язку з невиконанням Переможцем своїх зобов’язань, встановлених Порядком.

6.16. Електронні торги вважаються такими, що не відбулися, у разі:

відсутності зареєстрованих Учасників електронних торгів;

ненадходження від жодного Учасника електронних торгів цінової пропозиції;

відмови усіх Учасників електронних торгів, що запропонували свої цінові пропозиції, від підписання Протоколу та/або Договору про продаж з Замовником, та/або від сплати коштів за придбане на Електронних торгах Майно, та/або від сплати додаткової винагороди Організатору, та/або від надання документів, передбачених у пп. 6.5.2 цього Порядку, та/або у разі відмови Замовника від укладення Договору про продаж з такими Учасниками електронних торгів, з підстав, передбачених Порядком.

6.17. Електронні торги можуть бути скасовані (відмінені та/або припинені) на будь-якій стадії їх проведення, але до моменту укладення Договору про продаж між Замовником та Переможцем, на підставі рішення Замовника, з обов’язковим  письмовим повідомленням про це Організатора, зокрема, але не виключно, у разі:

6.17.1. Зміни суттєвих характеристик Майна, внаслідок чого Початкова (стартова) ціна продажу Майна зміниться на 10 (десять) і більше відсотків; та/або

6.17.2. Невідповідності Переможця вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених цим Порядком, наявності такої особи/її уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні чи національні санкції; та/або

6.17.3. Якщо за результатом проведення Електронних торгів Переможець не виконає своїх зобов’язань, визначених цим Порядком, у тому числі, у разі відмови від підписання Протоколу чи відмови від укладення Договору про продаж, внаслідок чого, згідно з Порядком, переможцем буде визначено іншого Учасника електронних торгів (у порядку перевизначення); та/або

6.17.4. Встановлення недоліків чи порушень щодо будь-якої стадії (етапу) проведення Електронних торгів, які вплинули чи могли вплинути на зменшення конкурентності продажу Майна на Електронних торгах або вплинути на визначення результатів Електронних торгів.

6.17.5. З інших підстав, не передбачених підпунктами 6.17.1 - 6.17.4 цього Порядку.

6.18. Письмове повідомлення Замовника Організатору про скасування (відміну та/або припинення) Електронних торгів має містити наступну інформацію:

– номер Лота та ідентифікуючі дані Електронних торгів;

– підставу для скасування (відміну та/або припинення) Електронних торгів;

– посилання на рішення Замовника, згідно з яким Майно було виставлено на Електронні торги;

– підпис уповноваженої особи Замовника.

Письмове повідомлення Замовника про скасування (відміну та/або припинення) Електронних торгів публікується Організатором на Веб-сайті протягом однієї доби з дня його надходження на адресу Організатора. 

6.19. У визначених у п. 6.17 цього Порядку випадках, а також у разі, якщо за рішенням суду відмінено, заборонено проведення, зупинено Електронні торги (інше обмеження, що унеможливлює завершення процедури Електронних торгів), за якими вже опубліковано інформаційне оголошення про їх проведення, наступні Електронні торги проводяться на тих же умовах, за якими проводилися попередні Електронні торги, що були припинені (відмінені) внаслідок викладених вище обставин, якщо інше рішення не буде прийнято Замовником та/або Організатором.