МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2015  № 2710/5

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1620/28065

Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

Відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 212-р «Деякі питання реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, що додається.

2. Уповноважити державне підприємство «СЕТАМ» на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, на організацію та проведення електронних торгів та на виконання інших функцій, передбачених Порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженим цим наказом.

3. Внести до розділу ІV Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (зі змінами), такі зміни:

підпункт 4.3.6 пункту 4.3 після слів «такого майна» доповнити словами «, крім рішень про конфіскацію майна»;

у пункті 4.5:

підпункти 4.5.1, 4.5.2  виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.5.3 - 4.5.14 вважати відповідно підпунктами 4.5.1 - 4.5.12;

абзац перший підпункту 4.5.1 виключити;

в абзаці першому підпункту 4.5.4 слова «та організації конкурсу» виключити;

у підпункті 4.5.8 слова «спеціалізовану організацію, що здійснює реалізацію майна» замінити словами «організатора прилюдних торгів (аукціону)».

4. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709 (зі змінами), такі зміни:

пункт 3.5 глави 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.6 вважати пунктом 3.5;

главу 4 виключити;

пункт 5.1 глави 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5.2, 5.3 вважати відповідно пунктами 5.1, 5.2.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5 «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 року за № 865/4158 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 року № 42/5 «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 липня 1999 року за № 480/3773 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  02 листопада 1999 року за № 745/4038 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 11 листопада 2003 року № 136/5 «Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2003 року за № 1036/8357;

наказ Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року № 656/5 «Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 427/25204 (зі змінами).

6. Департаменту державної виконавчої служби (Терлецька О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1, 3 - 5, які набирають чинності з 18 січня 2016 року.

8. До набрання чинності пунктами 1, 5 цього наказу арештоване майно передається на реалізацію державному підприємству «СЕТАМ» відповідно до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого  наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року № 656/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 427/25204 (зі змінами).

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С.В.

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.12.2015 № 2710/5

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1620/28065

ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна, вилученого з обігу згідно із законом або обмежено оборотоздатного, та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

Засобами системи електронних торгів через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

відділ державної виконавчої служби - відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділ примусового виконання рішень структурного підрозділу головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби, відділи державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

гарантійний внесок - грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних торгів, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів, розмір якої визначений, виходячи зі стартової ціни лота, та є завдатком по сплаті винагороди організатору електронних торгів за надані ним послуги з реалізації майна;

документ, що посвідчує особу, - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює;

електронні торги - продаж майна на прилюдних торгах за принципом аукціону або на комісійних умовах засобами системи електронних торгів через Веб-сайт, за яким його власником стає учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

заявник - фізична  особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів;

крок електронних торгів - фіксована організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1,00 до 10 000,00 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить 1 000 000,01 грн та більше;

лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

організатор електронних торгів (далі - Організатор) - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

особистий кабінет учасника - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

особистий кабінет відділу державної виконавчої служби - розділ Веб-сайту, доступ до якого мають начальник та державні виконавці відділу державної виконавчої служби, який передав арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, щодо яких державним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних торгів та через який направляються акт про уцінку (повторну уцінку) нереалізованого майна, акт про проведені електронні торги, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронних торгів у формі аукціону придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично системою електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

система електронних торгів (далі - Система) - інформаційна електронна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання й обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями майна, обробки інформації про електронні торги;

спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота - початкова ціна продажу лота, яка дорівнює вартості майна, що виставляється на електронних торгах, визначеній відповідно до законодавства;

учасник електронних торгів (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які сплатили гарантійний внесок (крім проведення електронних торгів в порядку, встановленому пунктами 1, 2 розділу VI цього Порядку), надали згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» та «Про електронний цифровий підпис».

2. Організатор забезпечує постійний доступ учасникам, відділам державної виконавчої служби та Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України до їх особистих кабінетів, а спостерігачам - до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

3. Взаємодія органів державної виконавчої служби та Організатора щодо реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, здійснюється через особисті кабінети відділів державної виконавчої служби та Департаменту державної виконавчої служби в Системі.

Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, електронною поштою, поштовими відправленнями, доставка нарочним або кур’єрською службою доставки дозволяється виключно у разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи більше ніж на 24 години, до відновлення її працездатності.

II. Передача майна на реалізацію

1. Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно достатті 58 Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо строк чинності звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться. Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна. Датою передачі майна на реалізацію вважається дата внесення в Систему інформаційного повідомлення про електронні торги.

2. Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби.

Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

повне найменування відділу державної виконавчої служби;

номер виконавчого провадження згідно з Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень;

повне найменування боржника та стягувача, їх адреси, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб - платників податків або номер і серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);

найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні;

відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність (додатково зазначається інформація, визначена пунктами 6 - 9 розділу ІІІ цього Порядку);

наявність згоди стягувача щодо реалізації майна на комісійних умовах (у відповідних випадках);

місцезнаходження майна (для нерухомого майна - точна поштова адреса, для рухомого - адреса зберігача);

відомості про зберігача майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон, електронна адреса);

відомості про чинні обтяження майна (згідно з витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна або інформаційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);

вартість майна, що передається на реалізацію, визначена відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження»;

реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби для перерахування коштів;

адреса офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби;

фото- та/або відеоматеріали;

електронний цифровий або власноручний (у випадку, передбаченому пунктом 3 розділу І цього Порядку) підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

3. Державний виконавець у строк не пізніше п'яти робочих днів після закінчення десятиденного строку для подання заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна у разі відсутності таких заперечень готує проект заявки на реалізацію арештованого майна, який містить інформацію, передбачену абзацами третім - шістнадцятим пункту 2 цього розділу, і направляє його начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі до Системи для проведення реалізації майна разом із такими документами (в електронній або паперовий формі):

1) копією виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження - довідкою державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

2) копією акта опису й арешту майна;

3) копіями документів, що характеризують майно, та копіями правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування майном;

4) копіями документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (акт визначення вартості майна або звіт про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини п’ятої статті 58 Закону України «Про виконавче провадження»); 

5) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідкою про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копією повідомлення керівному органу підприємства про накладення арешту на майно такого боржника;

6) у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, - копією дозволу органів опіки та піклування або відповідним рішенням суду;

7) копією акта приймання-передавання майна на зберігання Організатору (за наявності) або копією акта опису майна, якщо майно передається на зберігання боржнику, членам його сім’ї або іншим особам;

8) письмовою згодою стягувача щодо реалізації майна на комісійних умовах (у разі наявності);

9) іншими необхідними документами, передбаченими Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (зі змінами).

У разі проведення рецензування звіту про оцінку майна зазначені документи готуються та направляються (передаються) не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення десятиденного строку для оскарження у судовому порядку сторонами виконавчого провадження оцінки, визначеної за результатами рецензування такого звіту.

Не підлягає передачі на реалізацію майно, щодо якого наявний письмовий висновок експерта, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі, якщо витрати, пов'язані зі зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано.

4. Начальник відділу державної виконавчої служби після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до трьох робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, який не повинен перевищувати трьох робочих днів, а у разі, якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються державному виконавцю, який їх подав, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства начальник відділу державної виконавчої служби підписує (за допомогою електронного цифрового підпису або власноруч у випадку, передбаченому пунктом 3 розділу І цього Порядку) заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її Організатору в електронному вигляді через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему.

Перевірка змісту заявки на відповідність вимогам законодавства Організатором не здійснюється. За відповідність документів, на підставі яких вноситься інформація до Системи, а також за достовірність інформації, зазначеної у заявці, відповідають посадові особи відповідного органу державної виконавчої служби.

Організатор перевіряє повноту заповнення заявки. У разі невідповідності заявки вимогам, передбаченим пунктом 2 цього розділу, Організатор через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби повідомляє начальника відділу державної виконавчої служби, який передав майно на реалізацію, про необхідність усунення недоліків протягом трьох робочих днів. 

5. Державний виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження», керуючись принципом забезпечення схоронності та цілісності майна.

Зберігачами можуть бути боржник, члени його сім'ї або інші особи, у тому числі Організатор.

Організатор призначається зберігачем рухомого майна, що підлягає реалізації відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли це майно не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його функціональних властивостей, цілісності та зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо).

Боржник або члени його сім’ї призначаються зберігачами арештованого майна у виключних випадках, зокрема щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його властивостей, конструкції, функціональності чи зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо). Боржник та члени його сім'ї забезпечують зберігання майна безоплатно.

У разі письмової відмови боржника та членів його сім’ї, інших осіб прийняти арештоване майно на зберігання таке майно підлягає в обов’язковому порядку передачі на зберігання Організатору.

Організатор не може відмовитися від забезпечення збереження майна, щодо якого існує загроза його втрати, знищення, пошкодження або суттєвого зменшення вартості.

У разі визначення Організатора зберігачем рухомого майна відповідне майно повинно бути передано на зберігання Організатору не пізніше дня передачі заявки на реалізацію арештованого майна від начальника відділу державної виконавчої служби до Організатора.

Організатор зобов’язаний на вимогу державного виконавця забезпечити отримання від державного виконавця арештованого майна з подальшим його зберіганням. У разі необхідності Організатор для зберігання арештованого майна на договірних засадах залучає третіх осіб, що мають відповідні можливості, приміщення, обладнання та підтверджений досвід.

Організатор відповідальний за належне збереження переданого йому арештованого майна, а також за вибір третіх осіб та належне збереження арештованого майна залученими ним третіми особами.

При передачі арештованого майна на зберігання Організатор (у разі передачі майна на зберігання іншим особам - державний виконавець) забезпечує його фотозйомку. Матеріали зйомки зберігаються як доказ стану прийнятого на зберігання майна та обов’язково додаються до опису лота у Системі.

Зберігання арештованого майна Організатором та оплата послуг третіх осіб, залучених Організатором для зберігання арештованого майна (крім боржника та членів його сім'ї), здійснюються Організатором за рахунок коштів, отриманих як винагорода Організатору.

Зберігання арештованого майна органами державної виконавчої служби до передачі зберігачу, а також оплата послуг зберігання арештованого майна іншими особами, крім боржника та членів його сім’ї, Організатора, залучених ним третіх осіб, здійснюються за рахунок коштів виконавчого провадження.

Зберігач зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання майна відповідно до властивостей такого майна, торговельно-технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, його демонстрацію (крім випадків, коли зберігачем є боржник або члени його сім’ї) та передачу переможцю електронних торгів.

Організатор забезпечує демонстрацію майна протягом трьох робочих днів з дня розміщення заінтересованою особою заявки на ознайомлення з майном на Веб-сайті.

Ознайомлення з майном, яке передане на зберігання боржнику або членам його сім’ї, здійснюється за фото- та/або відеоматеріалами, розміщеними в інформаційному повідомленні про електронні торги.

У разі передачі майна на зберігання Організатору складається акт приймання-передавання арештованого майна.

В акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

дата, час і місце складання акта;

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймає майно на зберігання (у разі якщо майно приймається уповноваженою особою Організатора або третьої особи, залученої Організатором, зазначається документ, який підтверджує повноваження цієї особи);

найменування відділу державної виконавчої служби, у якому працює державний виконавець, а також прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця, який передає майно;

найменування органу чи назва посадової особи, яким (якою) виданий виконавчий документ, що підлягає виконанню, та резолютивна частина виконавчого документа;

назва кожного внесеного в акт предмета, опис його стану та наявних дефектів, його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу, додаткові елементи, аксесуари, наявна супровідна та технічна документація тощо);

відмітка про роз'яснення зберігачеві майна обов'язків із збереження майна, попередження про кримінальну та майнову відповідальність за його розтрату, відчуження, приховування або підміну.

У разі передачі на зберігання транспортного засобу в акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

марка;

модель;

номер кузова (номер шасі);

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

тип трансмісії;

наявність пошкоджень, подряпин, вм'ятин, корозії тощо;

додаткові відомості.

Акт приймання-передавання підписується особою, якій передається майно, та державним виконавцем.

III. Підготовка до проведення електронних торгів

1. Винагорода Організатору встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

2. Розмір винагороди Організатору за організацію та проведення електронних торгів становить з урахуванням витрат, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням, організацією та проведенням реалізації майна, 5 % вартості реалізованого майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

У разі уцінки майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору.

3. Організатор вносить до Системи інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на другий робочий день з дати її отримання. Лот вноситься за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, що підтримується Системою, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями (вид майна, назва, модель, регіон зберігання, стартова ціна, номер виконавчого провадження згідно з Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень тощо).

При формуванні лота Організатор має право розділити майно, що направлене на реалізацію в рамках однієї заявки, на декілька лотів або об’єднати майно, що направлене на реалізацію в межах одного виконавчого провадження  кількома заявками, в один лот, керуючись принципом найбільшої ефективності продажу (сплати найвищої можливої ціни за найкоротший строк).

Після внесення лота до Системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить:

для лотів зі стартовою ціною до 5 000,00 грн - 10 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 5 000,01 до 1 000 000, 00 грн - 20 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн - 30 календарних днів.

Дата початку проведення електронних торгів призначається на наступний після закінчення зазначених строків день та відображається в інформаційному повідомленні, яке розміщується на Веб-сайті автоматично після внесення інформації про лот у Систему.

4. Організатор проводить електронні торги, у тому числі повторні, відповідно до строків, визначених цим Порядком.

5. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

відомості про зберігача (найменування та місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), контактний телефон, електронна адреса (за наявності), фактична адреса зберігання майна);

порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги у Систему;

строк підготовки до проведення електронних торгів;

кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

дату і час початку електронних торгів;

дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

порядок та умови отримання майна переможцем;

найменування, контактні телефони, адресу офіційної електронної пошти та реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби, на який у разі визначення переможцем електронних торгів необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів, номер виконавчого провадження згідно з даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою;

2) інформацію про майно (лот):

реєстраційний номер лота;

вид майна;

найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

місцезнаходження майна;

фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності);

відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб;

розмір гарантійного внеску;

стартову ціну продажу;

крок електронних торгів;

порядок ознайомлення з майном (фактична адреса зберігача та адреса зберігання майна, час для ознайомлення, контактні телефони та електронна адреса).

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

модель;

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

трансмісія;

наявні дефекти;

додаткові відомості.

7. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі державному виконавцю;

додаткові відомості.

8. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

план приміщення (за наявності);

місце розташування;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

9. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

план приміщень (за наявності);

місце розташування;

призначення об'єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір);

інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома державному виконавцю.

10. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги, вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пунктів 2, 3 розділу II цього Порядку.

Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).

11. Інформаційне повідомлення про електронні торги може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів.

IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів

1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників.

Організатор відповідальний за забезпечення такої можливості та підтримання цілодобової функціональності Веб-сайту.

2. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо за формою, розміщеною на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора (крім випадків, визначенихрозділом VI, пунктами 1, 2 розділу VIІ цього Порядку) та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора.

Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску в інформаційному повідомленні про електронні торги стосовно кожного лота. Організатор забезпечує можливість сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої сплати. Організатор забезпечує постійне  оновлення даних щодо сплати гарантійних внесків, їх автоматичну обробку та надсилання відповідних повідомлень учасникам.

Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет учасника та на його електронну адресу, вказану ним під час реєстрації на участь у торгах, протягом години після отримання такої плати Організатором у разі сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої сплати і не пізніше дев’ятої години наступного дня за днем отримання такої плати Організатором, якщо сплата гарантійного внеску здійснювалася через банківські установи.

Система автоматично завершує реєстрацію учасника та надає йому відповідний доступ до участі у торгах негайно після підтвердження Організатором сплати сум гарантійного внеску, а за лотами, де така сплата не вимагається, одразу після належного заповнення заявки учасника.

3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

4. Заявка на участь в електронних торгах подається щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді. 

Заявка на участь в електронних торгах повинна містити такі відомості:

для фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) заявника, серію та номер документа, що посвідчує особу заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

поштову адресу;

реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реквізити документа про сплату гарантійного внеску;

інформацію про електронний цифровий підпис заявника у разі бажання останнього використовувати його в процесі електронних торгів;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих учасників та відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і триває до завершення електронних торгів. Організатор забезпечує реєстрацію та допуск до електронних торгів усіх учасників, які виконали вимоги щодо реєстрації та стосовно яких надійшло підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора, не пізніше ніж за одну годину до часу закінчення торгів (без врахування його продовження), зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги, у разі здійснення оплати платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої сплати. Для реєстрації та допуску учасника до електронних торгів у разі здійснення ним сплати гарантійного внеску через банківські установи підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора від обслуговуючого банку повинно надійти Організатору не пізніше ніж за одну добу до закінчення електронних торгів.

9. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника, надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах та надсилає до особистого кабінету повідомлення із зазначенням підстави відмови. Відмова у реєстрації з інших підстав не допускається. Організатор забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації учасників, редагування чи безпідставного зволікання із реєстрацією учасників.

Заявник не пізніше ніж у строки, визначені в пункті 8 цього розділу, може усунути невідповідність заявки на участь в електронних торгах.

10. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті в інформаційному повідомленні щодо лота. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

V. Проведення електронних торгів у формі аукціону

1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

2. Електронні торги у формі аукціону розпочинаються о 09.00 годині дня, визначеного в інформаційному повідомленні, та закінчуються на третій календарний день о 22.00 годині.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 24.00 години.

3. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи. Зареєстрований учасник може у будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію.

Кожен з учасників електронних торгів у формі аукціону має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт електронних торгів особливу ставку купівлі лота.

Особлива ставка може бути подана учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.

Кожен учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

Особлива ставка не повинна бути кратна кроку електронних торгів. 

У випадку, коли учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

У випадку, коли учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, то така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого учасника.

Після подання особливої ставки учасник може подавати інші цінові пропозиції.

Факт подання особливої ставки будь-яким з учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим учасникам.

Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

Учасник, що зробив особливу ставку, отримує повідомлення про перевищення його особливої ставки при звичайному перебігу торгів або подання особливої ставки іншим учасником, що надходить до його особистого кабінету.

4. В особистому кабінеті є розділ з активними на цей момент електронними торгами, у яких бере участь учасник. Для таких торгів вказуються такі відомості: інформація про перебіг електронних торгів, зокрема поточна цінова пропозиція, перелік цінових пропозицій, особлива ставка учасника та її перевищення при звичайному перебігу, наявність особливих ставок інших учасників, час закінчення торгів.

Інформація про перебіг електронних торгів у формі аукціону оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки купівлі лота.

5. Переможцем електронних торгів у формі аукціону визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу торгів або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

6. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшло жодної цінової пропозиції, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

7. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

VI. Реалізація майна на комісійних умовах

1. Реалізація рухомого майна, вартість якого не перевищує ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, товарів побутового вжитку може здійснюватися на комісійних умовах, визначених цим розділом. Реалізація іншого рухомого майна може здійснюватися на комісійних умовах у разі, якщо стягувач не заперечує проти цього.

2. Рішення про реалізацію майна на комісійних умовах приймається посадовою особою Організатора, яка формує інформаційне повідомлення, якщо майно відповідає критеріям, визначеним у пункті 1 цього розділу, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).

3. Інформація про лот, який буде реалізовуватися на комісійних умовах, вноситься в систему не пізніше другого календарного дня з моменту надходження заявки на реалізацію арештованого майна в порядку, визначеному розділом ІІ цього Порядку.

4. При реалізації майна на комісійних умовах гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується.

5. Реалізація майна на комісійних умовах здійснюється протягом місяця з моменту внесення інформації про лот у Систему за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час торгів. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано на комісійних умовах, воно підлягає уцінці в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».

6. Повторні (треті) торги після уцінки лота проводяться у строк, визначений пунктом 5 цього розділу.

7. Придбати майно на комісійних умовах може будь-який зареєстрований у Системі учасник в будь-який момент, починаючи з часу розміщення інформаційного повідомлення про реалізацію майна в Системі.

8. Покупцем майна, що реалізується на комісійних умовах, стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом однієї години) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота разом із винагородою Організатора), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

9. У разі відсутності в Організатора підтвердження сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником протягом однієї години з моменту подання відповідної заявки вона анулюється та переможцем торгів за лотом вважається наступний учасник, що подав відповідну заявку раніше за інших. Протягом періоду очікування сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником Система повідомляє про це інших учасників та робить технічно неможливими подання заявки від іншого учасника торгів та сплату вартості лота іншими учасниками. Після спливу відповідного строку в разі належної сплати учасником вартості лота та винагороди Організатору торги визнаються закінченими; в разі несплати - Система надає можливість подання заявки на купівлю лота та його оплату іншим учасникам.

10. Після підтвердження факту оплати вартості лота на Веб-сайті відображаються відомості про завершення торгів. Система автоматично формує протокол торгів за лотом. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення реалізації майна на комісійних умовах;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

ціна продажу лота;

відомості про переможця (унікальний реєстраційний номер учасника, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону).

11. Протокол розміщується на Веб-сайті та в особистому кабінеті учасника. У протоколі, який розміщується на Веб-сайті, у відомостях про переможця вказується лише унікальний реєстраційний номер учасника.

12. Протокол торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується в особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби.

13. Кошти, отримані від реалізації лота (крім винагороди Організатору), перераховуються Організатором на рахунок відділу державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня після формування Системою протоколу торгів.

14. Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення торгів, який надійшов на електронну адресу, державний виконавець складає акт про проведені торги і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

15. В акті про проведені електронні торги зазначаються дані, передбачені пунктом 5розділу Х цього Порядку.

16. Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби повинен затвердити акт про проведені електронні торги не пізніше наступного робочого дня після його подання виконавцем.

17. Затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт державний виконавець видає або надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби Організатору.

18. У разі придбання рухомого майна на комісійних умовах акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

19. Переможець електронних торгів зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

20. Придбане на комісійних умовах майно може бути надіслане покупцю Організатором за адресою, вказаною у заявці, зробленій через електронний кабінет, за умови оплати товару та авансування витрат на пересилання. Організатор для цих цілей має право використовувати послуги будь-яких поштових операторів, кур’єрів незалежно від підпорядкування і форми власності.

VIІ. Особливості проведення електронних торгів окремими видами майна

1. Реалізація майна, вартість (стартова ціна) якого не перевищує 5 000,00 грн (крім випадків, коли майно підлягає реалізації на комісійних умовах в порядку, визначеномурозділом VI цього Порядку), здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів у формі аукціону з урахуванням таких особливостей:

підготовка та проведення електронних торгів здійснюються протягом десяти календарних днів з дня внесення інформації про лот у Систему;

гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується.

2. Підготовка та проведення електронних торгів у формі аукціону майном, що швидко псується, здійснюються протягом трьох календарних днів.

Гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується.

Організатор вносить до Системи інформацію про таке майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги) на підставі отриманої ним заявки в день її отримання. Якщо заявка надійшла після 18.00 години, лот формується не пізніше 10.00 години дня, наступного за днем отримання заявки.

Дата початку проведення електронних торгів у формі аукціону майном, що швидко псується, призначається на наступний день після формування лота.

3. Реалізація предмета іпотеки здійснюється відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом та Законом України «Про іпотеку».

Електронні торги з реалізації предмета іпотеки проводяться в двомісячний строк з дня одержання Організатором заявки державного виконавця на реалізацію арештованого майна.

Організатор зобов'язаний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки опублікувати принаймні у двох місцевих (за місцем розташування предмета іпотеки) друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення електронних торгів. У повідомленні зазначаються інформація про дату і час проведення електронних торгів, опис предмета іпотеки, що підлягає продажу, місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення електронних торгів, та інша необхідна інформація.

Не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації Організатор письмово повідомляє державного виконавця, іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу майна.

Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов'язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов'язання.

За результатами проведення електронних торгів складається протокол, який підписується уповноваженим представником  Організатора та покупцем предмета іпотеки. У протоколі, крім інформації, передбаченої пунктом 1 цього розділу, зазначаються дата видачі/підписання протоколу та початкова ціна предмета іпотеки, встановлена відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про іпотеку».

Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається засобами зв'язку на поштову адресу Організатора. У разі підписання протоколу за допомогою електронного цифрового підпису протокол надсилається переможцем із особистого кабінету на електронну адресу Організатора. Підписаний протокол повинен надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в особистому кабінеті.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження від переможця електронних торгів підписаного протоколу його копія надсилається іпотекодавцю, всім іпотекодержателям та державному виконавцю.

Якщо переможець електронних торгів відмовився від підписання протоколу, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, але не нижчу за початкову ціну продажу, оголошується переможцем електронних торгів. За його відсутності або відмови електронні торги оголошуються такими, що не відбулися.

У разі зупинення виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», внаслідок чого електронні торги у призначений строк не відбулися, Організатор проводить такі торги після поновлення виконавчого провадження. Про проведення електронних торгів після поновлення виконавчого провадження Організатор не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку.

Якщо належна до сплати сума від переможця електронних торгів не зарахована на рахунок одержувача у десятиденний строк з дня проведення електронних торгів, гарантійний внесок йому не повертається, а наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, що не нижча за початкову ціну продажу, оголошується переможцем електронних торгів. За його відсутності або відмови електронні торги оголошуються такими, що не відбулися. Гарантійний внесок не повертається також учаснику торгів, який став переможцем торгів, але відмовився підписати протокол.

Організатор протягом трьох днів з дня підписання переможцем протоколу електронних торгів надсилає відповідний протокол державному виконавцю.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про іпотеку» та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

Уцінка предмета іпотеки проводиться відповідно до розділу VIII цього Порядку з урахуванням вимог статті 49 Закону України «Про іпотеку».

VIIІ. Оформлення результатів електронних торгів

1. Після закінчення електронних торгів (закінчення строку аукціону з урахуванням його можливого продовження) на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів за лотом у день закінчення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення електронних торгів;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

стартова ціна та ціна продажу лота, цінові пропозиції учасників, особливі ставки купівлі лота учасників, якщо вони мали місце;

сума сплаченого гарантійного внеску, якщо його сплата вимагалася умовами торгів;

розмір винагороди Організатору, яку повинен сплатити переможець електронних торгів, та реквізити рахунку для її сплати;

відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника);

дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;

реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

Система у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів за лотом з повною інформацією про переможця електронних торгів в особистому кабінеті переможця.

У протоколі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номер контактного телефону.

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

2. Протокол електронних торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується в особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби.

3. У разі якщо належна до сплати сума (у тому числі винагорода Організатору) від переможця електронних торгів у формі аукціону не зарахована на рахунок одержувача у десятиденний строк або в інший строк, визначений абзацом одинадцятим пункту 1 розділу Х цього Порядку, з дня проведення електронних торгів, гарантійний внесок йому не повертається, а переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, що була перед ціною, запропонованою переможцем, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно.

При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про невнесення попередньо визначеним переможцем (переможцями) електронних торгів належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку, та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на Веб-сайті та в особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів, та особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію.

У разі невнесення наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів у формі аукціону, усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу X цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що визначається згідно з абзацами першим, третім цього пункту.

ІХ. Порядок уцінки (повторної уцінки) майна

1. У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізоване майно (лот), яке (який) виставлялося (виставлявся) на електронні торги, підлягає уцінці (повторній уцінці).

2. Уцінка (повторна уцінка) майна, в тому числі майна, визначеного розділами VI, VII цього Порядку, проводиться відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження».

Державний виконавець, який отримав протокол електронних торгів, що не відбулися, зобов’язаний провести уцінку (повторну уцінку) майна протягом п’яти робочих днів з дня отримання протоколу електронних торгів.

Уцінка майна, яке швидко псується, здійснюється протягом одного робочого дня з дня отримання протоколу електронних торгів.

3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни.

4. Не пізніше наступного робочого дня після проведення уцінки (повторної уцінки) майна державний виконавець направляє Організатору інформацію про проведення уцінки (повторної уцінки) та копію відповідного акта для внесення інформації про проведення повторних (у разі реалізації предмета іпотеки - других (третіх)) електронних торгів у Систему не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного акта.

5. Повторні (треті) електронні торги проводяться у строки, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цього Порядку, а майна, що швидко псується, - у строки, визначені пунктом 2 розділу VІІ цього Порядку, згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, зазначена в уцінці (повторній уцінці), є стартовою ціною реалізації майна на повторних електронних торгах.

6. Другі (треті) електронні торги предмета іпотеки проводяться в місячний строк з дати проведення перших (других) електронних торгів відповідно.

X. Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності

1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів у формі аукціону протягом десяти банківських днів з дня формування протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

1) зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби;

2) сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;

3) різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової. Організатор забезпечує можливість оплати своєї винагороди за допомогою платіжних карток, в тому числі через Веб-сайт;

4) у разі проведення електронних торгів в порядку, визначеному пунктами 1, 2 розділу VIІ цього Порядку, сума винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора.

При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов’язаний зазначати в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

У разі якщо кошти за придбане на електронних торгах майно надійшли з порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту, або переможцем здійснено неповний розрахунок за придбане майно, кошти підлягають поверненню протягом семи робочих днів з дня їх зарахування на рахунок.

У разі зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених частиною першоюстатті 37 Закону України «Про виконавче провадження», строк здійснення переможцем електронних торгів розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається до відновлення виконавчого провадження.

У разі поновлення виконавчого провадження державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про поновлення виконавчого провадження надсилає Організатору та переможцю електронних торгів за адресами, зазначеними у протоколі електронних торгів, повідомлення про поновлення строку перерахування коштів.

Організатор не пізніше наступного робочого дня розміщує в особистому кабінеті учасника електронних торгів, що став переможцем, інформацію про поновлення виконавчого провадження та строк здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно.

Переможець електронних торгів у формі аукціону протягом десяти банківських днів з дня розміщення в особистому кабінеті інформації про поновлення виконавчого провадження повинен здійснити розрахунки за придбане на електронних торгах майно. Здійснення переможцем електронних торгів розрахунків за придбане майно, передбачене пунктом 1розділу VIІ цього Порядку, здійснюється протягом трьох робочих днів, а за майно, передбаченепунктом 2 розділу VIІ цього Порядку, протягом одного робочого дня.

Державний виконавець зобов'язаний повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів у формі аукціону коштів за придбане майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок відділу державної виконавчої служби через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби. 

У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок відділу державної виконавчої служби у строки, визначені пунктом 1 цього розділу, відділ державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором згідно з пунктом 3 розділу VIIІ цього Порядку.

У разі зупинення виконавчого провадження після завершення електронних торгів переможець має право відмовитись від сплати за придбане на електронних торгах майно. У такому випадку йому повертається гарантійний внесок.

2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу в рахунок сплати винагороди Організатору. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від державної виконавчої служби повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно. Інформація про повернення гарантійного внеску розміщується в особистому кабінеті учасника.

Якщо електронні торги не відбулися або майно знято з реалізації відповідно до пункту 6цього розділу, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем визнання електронних торгів такими, що не відбулися, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо визнання електронних торгів недійсними гарантійний внесок підлягає поверненню переможцю електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення на адресу Організатора.

3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який був визнаний переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1цього розділу, або не підписав та не надіслав протокол з продажу предмета іпотеки у строки, передбачені пунктом 3 розділу VIІ цього Порядку.

4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно (у тому числі сплати винагороди Організатору) на підставі протоколу про проведення електронних торгів, який надійшов на електронну адресу, державний виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

5. В акті про проведені електронні торги зазначається така інформація:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

стисла характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, її місце проживання (місцезнаходження);

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно.

6. Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби має затвердити акт про проведені електронні торги не пізніше наступного робочого дня після його подання виконавцем.

Затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт державний виконавець видає або надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби Організатору.

7. Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/надсилання акта про проведені електронні торги переможцю державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого майна, накладеного органами державної виконавчої служби (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову). Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

8. Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

9. У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

10. Переможець електронних торгів зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

XІ. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися, зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації

1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:

відсутності учасників електронних торгів;

несплати всіма учасниками, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1розділу X цього Порядку;

ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції.

2. Підставою для зупинення електронних торгів в цілому або за окремим лотом є:

рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

зупинення виконавчого провадження у випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, виключно на період відновлення її працездатності.

У разі надходження постанови державного виконавця про зупинення виконавчого провадження Організатор зобов'язаний негайно зупинити електронні торги та поновити їх при одержанні постанови державного виконавця про відновлення виконавчого провадження. У постанові державного виконавця в обов’язковому порядку зазначається номер лота, електронні торги щодо реалізації якого підлягають зупиненню або відновленню. Про зупинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови про зупинення виконавчого провадження та копій документів, визначених пунктами 2, 3 розділу II цього Порядку.

3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронні торги в цілому або за окремим лотом, про що складає акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. Цей акт засобами Системи автоматично розміщується на Веб-сайті. З моменту зупинення електронних торгів в цілому або за окремим лотом строки електронних торгів автоматично призупиняються.

У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або за окремим лотом із збереженням попередніх умов їх проведення, продовженням строку торгів та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня їх відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в їх особисті кабінети. Інформація про відновлення електронних торгів обов'язково повинна містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку.

4. Якщо електронні торги не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це орган державної виконавчої служби через особистий кабінет органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію.

5. Наслідки визнання електронних торгів такими, що не відбулися, визначені статтею 62Закону України «Про виконавче провадження».

6. У разі надходження від державного виконавця постанови про завершення виконавчого провадження або постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, Організатор зобов'язаний негайно припинити електронні торги та зняти майно з реалізації. Про припинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови, на підставі якої припинено електронні торги, та копій документів, визначених пунктами 2, 3 розділу II цього Порядку.

У разі припинення електронних торгів учасникам електронних торгів повертається гарантійний внесок.

XIІ. Вирішення спорів

Спори, пов'язані з реалізацією майна, вирішуються в судовому порядку.

Заступник Міністра з питань
виконавчої служби


С.В. Шкляр