Затверджено 

Наказом ДП «СЕТАМ» №24

від «18» березня 2021 року

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ 

м. Київ   «__» _________ 20___ року 

 

Державне підприємство “СЕТАМ” (далі - “Організатор”), в особі генерального директора Мамро Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізична/юридична особа яка приєднується до умов цього Договору (далі - “Учасник”), з іншої сторони, надалі разом іменовані — “Сторони”, а кожний окремо — “Сторона”, уклали цей Договір про наступне:

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі наведені нижче визначення використовуються в наступному значенні:

Веб-сайт ‒ сторінка Організатора у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою ЕТС), на якій  розміщуються організаційно-методичні матеріали та інформаційні повідомлення про електронні торги та їх результати, здійснюється реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Електронні торги ‒ реалізація активів за принципом аукціону засобами ЕТС через веб-сайт, за результатом якого, власником активу має можливість стати учасник, що на умовах цих Правил запропонував придбати лот за найвищу ціну.

учасник електронних торгів (далі – учасник) – фізична особа, яка має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які зареєструвалися на веб-сайті, сплатили гарантійний внесок і допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до положень цих Правил.

Організатор електронних торгів (далі – Організатор) — Державне підприємство «СЕТАМ», яке на виконання договірних зобов’язань перед Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА) здійснює заходи із супроводження програмного та технічного забезпечення ЕТС, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організації та проведення електронних торгів, а також виконує інші функції, передбачені цими Правилами.

Інші визначення та скорочення, що вживаються в цьому Договорі вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719 (далі – Порядок) та Правилах проведення електронних торгів арештованими активами, затверджених наказом державного підприємства «СЕТАМ» №10 від 01.02.2021 року (надалі – Правила).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України, а також згідно з вимогами абз. 4 п. 7 Порядку та є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами. 

1.2. Фактом приєднання Учасника до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Учасником дій в Електронній торговій системі Організатора (надалі – Система), які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема, подання таким Учасником заявки на участь в одних електронних торгах з реалізації активів, переданих АРМА на Веб-сайті https://setam.net.ua/ (далі - Веб-сайт), у відповідності до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Порядку та Правил.

1.3. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Учасника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.4. Укладаючи цей Договір, Учасник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, з умовами користування веб-сайтом та положеннями Порядку та Правил.

1.5. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін.

1.6. Учасник надає згоду на обробку його персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В межах дії цього Договору, Організатор зобов’язується надати Учаснику вільний доступ до Системи, з метою участі останнім у одних електронних торгах з реалізації активів, переданих АРМА згідно з умовами визначеними Порядком та Правилами, а Учасник на підставі вільного волевиявлення приймає всі умови Порядку та Правил, а також усі подальші зміни (доповнення) до зазначених документів, та у разі визначення його переможцем електронних торгів з реалізації лота, переданого АРМА, зобов’язується сплатити Організатору винагороду, у розмірі та в порядку визначеному цим Договором.    

 

3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ 

3.1. Будь-яка особа приймає рішення про реєстрацію на веб-сайті та подачу заявки на участь у електронних торгах з реалізації активів, переданих АРМА на власний розсуд та самостійно несе відповідальність за прийняте рішення. 

3.2. Подача Учасником заявки на участь в електронних торгах з реалізації активів, переданих АРМА є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

3.3. Організатор забезпечує рівний доступ усім учасникам до інформації про  електронні торги, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом електронних торгів в інтерактивному режимі реального часу, про умови проведення таких електронних торгів шляхом розміщення Правил проведення електронних торгів на власному Веб-сайті за посиланням https://setam.net.ua/pravila-torgiv-arma. 

3.4. Сторони погодили, що реєстрація та подача заявки на участь у електронних торгах з реалізації лота, переданого на реалізацію АРМА здійснюється згідно з Розділом 4 Правил. 

3.4.1. Подачею заявки на участь у електронних торгах з реалізації активів переданих АРМА, Учасник підтверджує, що він ознайомлений із цим Договором, Правилами та погоджується на обробку Організатором його персональних даних та, в тому числі на розкриття інформації про прізвище, ім’я та по батькові такого Учасника після завершення електронних торгів.

3.5. Для участі в електронних торгах з реалізації активів переданих АРМА, Учасник подає заявку на участь в електронних торгах через веб-сайт за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора. 

Розмір гарантійного внеску на перших електронних торгах складає 10 (десять) відсотків  ринкової вартості активу за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

Розмір гарантійного внеску на повторних електронних торгах є диференційованим та залежить від кількості попередньо проведених електронних торгів. 

Розмір гарантійного внеску збільшується на кожних повторних електронних торгах  не більше ніж на 25 (двадцять п’ять) відсотків гарантійного внеску на перших електронних торгах.

 

4. ВИНАГОРОДА ОРГАНІЗАТОРА ТА ПОРЯДОК ЇЇ СПЛАТИ

4.1. Винагорода Організатора є оплатою послуг з організації реалізації активів та включає відшкодування витрат на здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, зокрема забезпечення їх зберігання, оцінку активів, переміщення активів, демонстрацію активів, поширення відомостей про передані для реалізації активи.

4.2. Винагорода Організатора встановлюється у відсотковому відношенні до фактичної ціни реалізації лота, визначеної за результатами електронних торгів, та не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити АРМА. 

4.3. Розмір винагороди Організатора становить 5 (п’ять) відсотків ціни продажу лота, але не більше ніж 200 (двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня відповідного року, з урахуванням податку на додану вартість.

4.4. Винагорода Організатора електронних торгів сплачується переможцем електронних торгів шляхом вирахування із гарантійного внеску, а в разі якщо розмір винагороди перевищує розмір гарантійного внеску, переможець сплачує додаткову винагороду 

4.5. Якщо за результатами проведення електронних торгів передбачається сплата додаткової винагороди, Переможець електронних торгів зобов’язаний протягом п'яти банківських днів, а у випадку придбання майна у вигляді товарів або продукції, яке піддається швидкому псуванню, протягом одного банківського дня із дня, наступного за днем підписання протоколу електронних торгів, а саме до дати, зазначеної у протоколі електронних торгів сплатити таку винагороду у розмірі та за реквізитами, вказаними у протоколі. 

4.6. За наявності залишку гарантійного внеску, такий залишок перераховується Організатором переможцю електронних торгів протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання від АРМА інформації про дотримання строків виконання переможцем дій, вказаних у п.5 Розділу VII Правил.

4.5. У разі відмови переможця електронних торгів від підписання Протоколу про визначення переможця та/або договору купівлі-продажу майна з Замовником та/або сплати коштів за придбане на електронних торгах майно та/або сплати додаткової винагороди Організатора — гарантійний внесок йому не повертається і в повному обсязі зараховується як винагорода Організатора.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та законодавством України.

5.2. За будь-які несанкціоновані дії в Системі з використанням логіна та паролю Учасника всю відповідальність перед Організатором та перед іншими учасниками несе Учасник, логін та пароль якого було використано.

5.3. Організатор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, невідповідність апаратно-технічного комплексу Учасника для роботи в Системі.

5.4. У pазі надання Учасником при реєстрації недостовірних даних Організатор не несе відповідальності за пов’язані з цим наслідки.

5.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а у pазі недосягнення згоди - згідно з законодавством України.

5.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків у випадку пожежі, повені, землетрусу чи іншого стихійного лиха, масових безпорядків, війни або воєнних дій тощо, що виникли після укладання цього Договору. Форс-мажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього Договору, і не звільняють Сторони від виконання своїх зобов'язань. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватись у порядку, визначеному законодавством.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами (акцепту його публічної оферти) і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Актуальна редакція даного Договору та посилання на чинну редакцію Правил знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Організатора за посиланням https://setam.net.ua/pravila-torgiv-arma. 

7.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі до Правил, здійснюється за взаємною згодою Організатора та АРМА. 

7.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних в Системі.

7.4. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Державне підприємство «СЕТАМ»

Код ЄДРПОУ 39958500

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6

e-mail:  sales@setam.net.ua

 

 

Генеральний директор

 

 ____________________ О.О. Мамро